Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Callosa de Segura
  Plaza España, 1
  Tel:965310550
  Fax:965310856


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mixa de 1`65 metres per a hòmens i 1`60 metres per a dones.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, amb un any d'antiguitat i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característica de potència que no sobrepassen els 35 KW. O una relació potencial/pes no superior a 0,20KW/Kg


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent, o almenys tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'estes bases.
  - Haver complit díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es realitzarà per mitjà d'ingrés en el compte oberta a nom de l'Excm. Ajuntament de Callosa de Segura:

  - CAJAMAR: ES7330582583832732000024
  - Banco Mare Nostrum : ES3104870402532080000022

  Si el pagament es va efectuar per mitjà de gir postal o telegràfic es consignarà en la instància el número de gir.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Els aspirants que acrediten ser demandants d'ocupació i/o percebre una prestació no contributiva, presentant per a això la documentació acreditativa sobre les dites circumstàncies expedida per les administraciones/ entitats o organismes pertinents, quedaran exempts d'abonar la taxa corresponent.


 • Places

  Descripció de les places

  Provisió per mitjà de nomenaments interins.


 • Documentació / Informació

  L'interessat, haurà d'utilitzar la instància model que es facilitarà en les dependències municipals d'informació al públic, la qual haurà d'anar firmada per l'aspirant i es dirigirà a l'alcalde-president d'este ajuntament.

  A la sol·licitud caldrà adjuntar:

  - Fotocòpia compulsada del DNI o del Passaport.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen, que seran satisfets pels aspirants abans de presentar la instància. Els citats drets només seran tornats als qui no siguen admesos al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Corporació o en les altres formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini establit en l'anunci de la convocatòria.
  En el cas que no presente la sol·licitud en el Registre d'Entrada d'este Ajuntament, sinó en altres registres admissibles, s'haurà de remetre, dins del termini de presentació, fax al número 965310856 on s'indique la dita circumstància i s'identifique l'aspirant i convocatòria a què opta. No obstant això, transcorregut el termini de 3 dies naturals, no serà admesa cap sol·licitud enviada per correu, sempre que no haja sigut notificada tal circumstància per escrit al Registre General de l'Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar