Detall

Professor del Conservatori Municipal de Música.


 • Descripció

  Professor del Conservatori Municipal de Música.


 • Organisme

  Mutxamel
  Av. Carlos Soler, 46
  Tel:965953711
  Fax:965955699


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Nova obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En aquells casos d'estrangers la nacionalitat dels quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de professor de Música de l'especialitat a què s'aspira i que es relacionen en el punt 3 d'aquesta base. En el supòsit de títols obtinguts en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. L'equivalència, convalidació o homologació del títol haurà de ser degudament acreditada pels aspirants en el moment de la presentació de la instància, mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haguera sigut separat o per al qual estiguera inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per drets d'examen pot realitzar-se amb l'autoliquidació expedida per l'Ajuntament en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que figuren en l'anvers del document.

  Igualment, podrà realitzar-se el pagament de l'autoliquidació per mitjà de l'ús de targeta bancària a través de la passarel·la de pagament existent en la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel (https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?CODCPR=9052180&EMISORA=030909) o personant-se en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà sítia en Av. Carlos Soler 64 de Mutxamel.

  Per a obtindre el document de pagament (autoliquidación) la persona interessada haurà de personar-se en les oficines municipals o accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel (https://sedeelectronica.mutxamel.org).


 • Places

  Descripció de les places

  Especialitats:
  - Violí.
  - Clarinet.
  - Trompeta.
  - Piano.
  - Llenguatge Musical.


 • Documentació / Informació

  Es modifica l'anterior acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió del dia 23 de maig de 2017, pel qual s'aprovava la convocatòria i les bases que havien de regir les proves de selecció per a la constitució de borses de treball de Professor del Conservatori Municipal de Música de diverses especialitats, en el sentit d'incloure en subapartat e), de l'apartat 3, de la Base Segona com a titulació vàlida per a l'especialitat de llenguatge musical, el títol de "Título Superior de Música: Especialitat: Interpretació de qualsevol especialitat instrumental".

  Per tant, les persones que posseïsquen el títol següent: "Título Superior de Música: Especialitat: Interpretació de qualsevol especialitat instrumental" i no hagueren presentat la sol·licitud en el termini anterior, disposaran d'un nou termini de presentació d'instàncies


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mutxamel.org/N_pagina.asp?tipo=submenu&submenu=2466&menu=40


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar