Detall

Professor de Flauta Travessera, Conservatori


 • Descripció

  Professor de Flauta Travessera, Conservatori


 • Organisme

  Mutxamel
  Av. Carlos Soler, 46
  Tel:965953711
  Fax:965955699


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En aquells casos d'estrangers la nacionalitat dels quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió d'un dels títols següents:
  -Professor Superior de Música: Interpretació, especialitat Flauta.
  -Professor Superior de Música: Pedagogia de la Flauta.
  En el supòsit de títols obtinguts en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. L'equivalència, convalidació o homologació del títol haurà de ser degudament acreditada pels aspirants en el moment de la presentació de la instància, mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haguera sigut separat o per al qual haguera estat inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  INFORMACIÓ PER A EL PAGAMENT DE LA TAXA PER DRETS D'EXAMEN

  El pagament de la taxa per drets d'examen pot realitzar-se amb l'autoliquidació expedida per l'Ajuntament en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que figuren en l'anvers del document.
  Igualment, podrà realitzar-se el pagament de l'autoliquidació mitjançant l'ús de targeta bancària a través de la passarel·la de pagament existent en la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel o presentant-se en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà,sítia a l'avinguda de Carles Soler, 64, de Mutxamel.
  Per a obtindre el document de pagament (autoliquidació), la persona interessada haurà de posar-se en contacte amb l'Ajuntament perquè li'l remeta per correu electrònic, cridant al telèfon 965 955 910, extensió 244.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Contractació laboral indefinida d'una persona per a prestar els serveis de professor de Flauta Travessera del Conservatori de Música.


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en la selecció ho sol·licitaran mitjançant una instància dirigida a l'alcalde d'aquest Ajuntament, que podran trobar en la web de l'ajuntament, en la qual faran constar que reuneixen tots els requisits establits en les bases.

  A la instància s'acompanyarà una fotocòpia autenticada de la titulació exigida i justificant d'haver abonat les taxes per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament. També podran presentar-se a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mutxamel.org/N_pagina.asp?tipo=submenu&submenu=2304&menu=40


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar