Detall

Cos superior tècnic d'investigadors científics (convocatòria 26/15)


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'investigadors científics (convocatòria 26/15)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de Doctor o Doctora en Enginyeria, Doctor o Doctora en Ciències Experimentals o Doctor o Doctora en Veterinària o equivalent.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: ser espanyol o nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'algun dels estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seua.
  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  3. Estar en possessió del títol específic requerit o equivalent o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les equivalències dels títols al·legats hauran de justificar-se per l'interessat.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació si és el cas.
  4. Acreditar una experiència postdoctoral en l'especialitat o especialitats científiques i tecnològiques per les quals s'opte de com a mínim tres anys per als llocs del cos superior tècnic d'investigadors científics Escala científic titular, A1-28-01.
  5. Capacitat: no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
  6. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Les condicions per a ser admés a les proves, hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  S'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atesa la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa Especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import total de la taxa. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa General» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  5. S'aplicarà una bonificació del 10% de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de tal exempció. En el cas que no es presenten en el termini indicat en la base 11, no podran ser nomenades personal funcionari de carrera de la Generalitat, sense perjuí de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  TORN D'ACCÉS LLIURE

  Els llocs convocats corresponen a les modalitats següents:

  - Modalitat 1: investigació en obtenció, millora i conservació de material vegetal: 3 places
  - Modalitat 2: investigació en protecció de cultius: 1 plaça
  - Modalitat 3: investigació en sostenibilitat dels sistemes productius agraris: 2 places
  - Modalitat 4: investigació en producció ramadera: 1 plaça


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:
  1. Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex I i que els serà facilitada en les oficines públiques que es relacionen en l'annex III o en el portal de l'administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  2. Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, ocupació pública, Descripció: "Cos superior tècnic d'investigadors científics, escala científic titular, administració especial, A1-28-01, convocatòria 26/15", tramitar amb certificat)

  Les sol·licituds seran dirigides a la Direcció General de Funció Pública.

  Les persones aspirants hauran d'adjuntar a la instància el curriculum vitae i una declaració jurada dels projectes o programes, contractes o convenis d'investigació en què haja participat l'aspirant, i assenyalaran, per a cada un d'ells l'organisme finançador, institut o centre d'execució, nom de l'investigador principal del programa o projecte, contracte o conveni, títol del treball, any i mes de començament i finalització, així com els treballs i documents acreditatius del contingut del curriculum vitae corresponent.

  Cada persona aspirant haurà de presentar una única sol·licitud, inclús en el cas que opte a places de més d'una àrea d'especialització, i farà constar en el camp 27 del model de sol·licitud, la denominació A1-28-01, científic titular.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:
  1. Sol·licitud presencial, es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques relacionades a continuació:
  Oficines Prop Alacant
  - Alacant - C. Churruca, 29 - 03003
  - Alacant - Rambla de Méndez Núñez, 41, - 03001
  - Benidorm - Foietes - Colònia de Madrid, Av. Beniardà, 61 - 03500
  - Elx - Pl de la Mercé, 5 - 03202
  - Elda - Pl. Constitució, 1. 03600
  - Orihuela - C. López Tolls, s/n - 03300
  - Torrevieja - C. Germans Bazán, 6, baixos - 03181

  Oficines Prop Castelló
  - Germans Bou - Castelló - Av. Germans Bou, 47 - 12003
  - Carrer Major núm. 76 - Castelló - 12001
  - Avinguda del Mar - Castelló - Av. del Mar, 16 - 12003
  - Vila-real - C. Josep Ramón Batalla, 38 - 12540
  - Vinaròs - Plaça de Jovellar, 2 - 12500
  - Segorbe - Plaça de l'Almodí, 1 - 12400
  Oficines Prop València
  - Gregori Gea I - València - C. Gregori Gea, 27 - 46009
  - Gregori Gea II - València - C. Gregori Gea, 14 . 46009
  - CENTRE - València - Av. Baró de Càrcer, 36, 46001
  - Alzira - Pl. Casassús, 1 - 46600
  - Ontinyent - C/ Mayans, 19 - 46870
  - el Port Sagunt - Pl. Ramón de la Sota, s/n (Edifici Rotonda) - 46520
  - Requena - Pl. Consistorial, 2 - 46340
  - Safor (Gandia) Av. República Argentina, 28 - 46700
  - Sagunt - Camí Reial, 65-67 - 46500
  - Xàtiva - Albereda de Jaume I, 35, 32 - Xàtiva, 46800
  - Ciutat Administrativa 9 d'octubre- C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 1 i 4

  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  2. Sol·licitud telemàtica: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65653


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar