Detall

Cos superior tècnic d'Investigadors científics, especialitat: investigació en sostenibilitat dels sistemes productius agraris i en producció ramadera. (convocatòria 29/15)


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'Investigadors científics, especialitat: investigació en sostenibilitat dels sistemes productius agraris i en producció ramadera. (convocatòria 29/15)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Oposició : Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Doctor/a en Enginyeria, Doctor/a en Veterinària, Doctor/a en Ciències Experimentals o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos a què es fa referència en este apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat servicis efectius durant almenys dos anys com personal funcionari de carrera en el cos o escala des del que s'accedix, tal com establix l'article 119 de la llei 10/10 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  b) Edat: tindre 16 anys i no haver arribat l'edat de jubilació.
  c) Estar en possessió del títol específic requerit o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Les equivalències dels títols al·legats hauran de justificar-se per l'interessat.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o convalidació, si és el cas.
  d) Acreditar una experiència postdoctoral en l'especialitat o especialitats científiques i tecnològiques per les quals s'opte de com a mínim cinc anys per als llocs del cos superior tècnic d'investigadors científics escala investigador, A1-28-02.
  e) Capacitat: no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
  f) Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Les condicions per a ser admés a les proves, hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

  L'Administració podrà requerir als aspirants que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar, així com de tots els documents que puguen aportar en este procés selectiu. Si els requisits no foren acreditats en al termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  S'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa Especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import total de la taxa. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa General» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  5. S'aplicarà una bonificació del 10% de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:

  1. Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex I i que els serà facilitada en les oficines públiques que es relacionen en l'annex III o en el portal de l'Administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  2. Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, ocupació pública, Descripció: "Cos superior tècnic d'investigadors científics, escala:investigador", Administració Especial, A1-28-01, Convocatòria 29/15 "tramitar amb certificat)

  Cada persona aspirant haurà de presentar una única sol·licitud, on farà constar en el camp 27 del model de sol·licitud, la denominació A1-28-02 Investigador.

  Hauran d'omplir l'opció que figura com a model en l'annex II, on constarà la modalitat per la qual es presenta, i l'hauran d'adjuntar a la sol·licitud junt amb els altres documents que s'esmenten en la base 7.

  Les persones aspirants que opten per més d'una especialitat indicaran també en el model, annex II, l'orde de preferència entre elles per al supòsit que poguera resultar amb puntuació suficient per a superar el procés de selecció per a places de més d'una especialitat. Si es produïx el supòsit esmentat, s'entendrà que opta per la plaça triada amb prioritat i renuncia a participar en les altres.

  Les sol·licituds seran dirigides a la Direcció General de Funció Pública.

  Les persones aspirants hauran d'acompanyar la instància amb el curriculum vitae i una declaració jurada dels projectes o programes, contractes o convenis d'investigació en què haja participat el/l'aspirant, i assenyalaran, per a cada un d'ells l'organisme finançador, institut o centre d'execució, nom de l'investigador principal del programa o projecte, contracte o conveni, títol del treball, any i mes de començament i finalització d'estos, així com els treballs i documents acreditatius del contingut del seu curriculum vitae corresponent.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:
  1. Sol·licitud presencial, es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques relacionades a continuació:
  Oficines Prop Alacant
  - Alacant - C. Churruca, 29 - 03003
  - Alacant - Rambla de Méndez Núñez, 41, - 03001
  - Benidorm - Foietes - Colònia de Madrid, Av. Beniardá, 61 - 03500
  - Elx - Pl. de la Mercé, 5 - 03202
  - Elda - Pl.. Constitució 1. 03600
  - Orihuela - C. López Pozas, s/n - 03300
  - Torrevieja - C. Germans Bazán, 6, Davall - 03181

  Oficines Prop Castelló
  - Germans Bou - Castelló - Av. Germans Bou, 47 - 12003
  - Carrer Major núm. 76 - Castelló - 12001
  - Avinguda del Mar - Castelló - Av. del Mar, 16 - 12003
  - Vila-real - C. Josep Ramón Batalla, 38 - 12540
  - Vinaròs - Plaça de Jovellar, 2 - 12500
  - Segorbe - Plaça de l'Almodí, 1 - 12400
  Oficines Prop València
  - Gregori Gea I - València - C. Gregori Gea, 27 - 46009
  - Gregori Gea II - València - C. Gregori Gea, 14 . 46009
  -CENTRE - València - Av. Baró de Càrcer, 36, 46001
  - Alzira - Pl. Casassus, 1 - 46600
  - Ontinyent - C/ Mayans, 19 - 46870
  - el Port Sagunt - Pl. Ramón de la Sota, s/n (Edifici Rotonda) - 46520
  - Requena - Pl. Consistorial, 2 - 46340
  - Safor (Gandia) Av. República Argentina, 28 - 46700
  - Sagunt - Camí Reial, 65-67 - 46500
  - Xàtiva - Albereda de Jaume I, 35, 32 - Xàtiva, 46800
  - Ciutat Administrativa 9 d'octubre-C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 1 i 4

  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  2. Sol·licitud telemàtica, es presentarà la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65672


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.