Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Tècnic o tècnica especialista de laboratori


 • Descripció

  Tècnic o tècnica especialista de laboratori


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Modificació de places disponibles)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Títol de formació professional de tècnic superior en Laboratori Diagnòstic Clínic o títol de formació professional de segon grau branca sanitària especialitat de laboratori o el seu equivalent


 • Requisits especifics

  Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i a més:
  - Pertànyer a grup de classificació inferior, siga immediat o no, o a diferent categoria o especialitat del mateix grup.
  - Estar o haver estat en servici actiu o amb reserva de lloc com a personal estatutari fix durant, almenys, dos anys en la categoria o especialitat des de la qual s'accedeix, sense necessitat que aquest temps siga ininterromput ni immediatament anterior a la convocatòria.


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o ostentar aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan aixÍ ho preveja el corresponent Tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b) Tindre complits setze anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació forçosa.

  c) Posseir dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, el títol de formació professional de tècnic superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic o títol de formació professional de segon grau branca sanitària especialitat de laboratori o el seu equivalent per a l'exercici de la categoria.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  d) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant certificat mèdic, quedant la presa de possessió supeditada a la superació d'aquest requisit.

  e) No haver sigut separat/ada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar exempt/a d'aquesta, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

  g) No ostentar plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.


 • Taxa ordinària

  14,75 €


  Descripció de la taxa

  1. Via telemàtica, a través de la pàgina web (www.san.gva.es).

  2. Via presencial, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la dita sol·licitud, mitjançant la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder de la dita entitat.

  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en el cas de no estar exempt/a de la mateixa, mitjançant la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o mitjançant una certificació expedida per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exempts del pagament de la taxa:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS
  - El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

  - Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar exempts, per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  20

 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el concurs oposició hauran d'emplenar la sol·licitud que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), per algun dels mitjans següents:

  1. Amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), el/la participant seguint les instruccions que figuren en aquesta podrà omplir la sol·licitud, pagar la taxa, en el cas de no estar exempt/a d'aquesta i registrar la sol·licitud per via telemàtica.

  2. Sense certificat digital, la persona interessada haurà:
  - D'omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es.
  - Imprimir els tres exemplars que consta aquesta sol·licitud.
  - Pagar la taxa de participació, en el cas de no estar exempt/a d'aquesta, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en aquesta sol·licitud, mitjançant la presentació dels tres exemplars, els quals seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder d'aquesta entitat.
  - Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.3.
  L'acreditació del pagament de la taxa es realitzarà, en el cas de no estar exempt/a d'aquesta, mitjançant la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o mitjançant certificat expedit per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.

  ATENCIÓ
  En ambdós casos, la documentació que acredite els requisits per a participar pel torn de promoció interna, així com, als efectes d'exempció o minoració de la taxa de participació per diversitat funcional igual o superior al 33 %, o ser membre de família nombrosa general o especial, o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, serà aportada físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.3, mitjançant l'entrega de la fotocòpia compulsada d'aquesta, en el seu anvers i revers.


 • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les següents dependències administratives:
  - 03001 Alacant: c/Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort de Soguers, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També podran presentar-se en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas de presentació telemàtica mitjançant un certificat digital, podrà imprimir-se el justificant de presentació des de la mateixa plataforma.

  En cas de presentació de la sol·licitud sense certificat digital, el pagament en l'entitat bancària no comportarà per si mateix l'admissió al procés selectiu, havent de presentar-se la sol·licitud en temps i forma en els registres previstos anteriorment.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_SIN_CERT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65709


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65709


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar