Detall

Tècnic superior especialista, escala de seguretat i salut en el treball.


 • Descripció

  Tècnic superior especialista, escala de seguretat i salut en el treball.


 • Organisme


  Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència, Conselleria de Presidència i Càrrec de portaveu del Govern
  C/ Pontejos, 3
  28012 Madrid
  web:http://www.madrid.org/es/transparencia/consejeria/vicepresidencia-consejeria-presidencia-y-portavocia-del-gobierno
  Tel: 917206173


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Ampliació de places]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  b) Nacionalitat: Cal que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d'algun estat al que siga aplicable el Reglament (UE) número 492/2011 del Parlament europeu i del Consell de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada, la lliure circulació i la residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

  De la mateixa manera, podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, els familiars del ciutadà de la Unió Europea o d'un altre estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, quan l'acompanyen o es reunisquen amb ell, en els termes disposats en el Reial decret 240/2007, ja esmentat.

  c) Tindre el títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte.

  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha de tindre la credencial d'homologació o, si escau, el certificat d'equivalència corresponent conforme a la normativa que resulte d'aplicació a aquest efecte.

  d) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies del cos i escala als quals es pretén accedir.

  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

  Els aspirants que posseïsquen una nacionalitat diferent de l'espanyola, a més del requisit esmentat en el paràgraf anterior, no s'han de trobar inhabilitats o en situació equivalent ni haver sigut sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  f) No tindre la condició de funcionari de carrera del mateix cos i escala sobre els quals versa aquest procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  52,91 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han d'abonar la quantia que, en cada cas, corresponga, mitjançant l'imprés normalitzat 030, l'imprés es pot obtindre:

  a) Per mitjà de la pàgina web de la Comunitat de Madrid www.madrid.org, cal posar-se en "Servicios al Ciudadano", "Gestiones y trámites", i seleccionar en l'apartat "Servicios electrónicos" l'enllaç "Pago de tasas y precios públicos", a continuació l'enllaç "Acceso al servicio" i, finalment, dins de "Dº Examen Titulación Subgrupo A1/Grupo Profesional I", accedir a "Dchos. examen proc. select. que se deriven form. lista de espera o bolsa de trabajo".
  Així mateix, estarà disponible en pàgina web de la Comunitat de Madrid, en el mateix accés que la sol·licitud de participació
  b) En qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre, les adreces dels quals s'adjunten a aquesta Ordre. L'imprés 030 consta de tres cossos que han de ser omplits tenint en compte les indicacions següents :
  - Centre gestor: 110 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
  - Taxa o preu públic: Drets d'examen titulació subgrup A1/grup professional I.
  - Epígraf taxa: 8011.
  - Total a ingressar: 52,91 euros o, si es tracta de membres de famílies nombroses de categoria general, 26,45 euros.
  - Motivació liquidació administrativa: Accés a l'escala de seguretat i salut en el treball A1. Les modalitats de pagament que es poden utilitzar són les que es detallen a continuació:
  a) Pagament per banca electrònica (mitjançant càrrec en compte o pagament amb targeta), accedint a la pàgina web de la Comunitat de Madrid per mitjà de la mateixa seqüència descrita en la base 3.4.1. A aquests efectes, cal disposar del document nacional d'identitat electrònic o d'un dels certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, que siguen operatius a la Comunitat de Madrid i expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. L' "Ejemplar para la Administración" del document d'ingrés que es genere per aquest mitjà, en el qual apareixerà reflectida la validació mecànica atorgada per l'entitat bancària, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació com a document acreditatiu de l'abonament de la taxa.

  b) Pagament en efectiu: L'interessat s'ha de dirigir amb el model 030, omplit degudament, a qualsevol oficina d'alguna de les entitats col·laboradores que presten el servei de recaptació a la Comunitat de Madrid, aquestes són les següents: "Banc Popular", "Banc Sabadell", "Banc Santander", "Bankia", "Banc Bilbao Biscaia Argentaria", "Caixabank" i "Cajamar".

  Quan s'efectue l'ingrés de la taxa corresponent per drets d'examen, l'oficina bancària retirarà i conservarà el tercer cos, "Ejemplar para la entidad colaboradora", i validarà els altres dos i els retornarà a l'interessat. L'"Ejemplar para la Administració" del model 030 cal adjuntar-lo a l'imprés de la sol·licitud de participació en les proves selectives.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS

  1. Les persones aturades que figuren en els serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació amb una antiguitat mínima de sis mesos, referida a la data de publicació d'aquesta Ordre en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid.
  2. Les persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33 %.
  3. Les víctimes del terrorisme, els cònjuges i els fills.
  4. Les víctimes de violència de gènere.
  5. Les famílies nombroses, en els termes següents:

  - 100 % d'exempció als membres de famílies de categoria especial.

  - 50 % d'exempció als membres de famílies de categoria general (26,45 euros)

  A l'efecte d'acreditar l'exempció total o, si escau, parcial, del pagament de la taxa, els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'annex d'exempció de taxes per drets d'examen que s'adjunta a aquesta Ordre, i que es troba disponible, també, en la pàgina www.madrid.org, cal seguir la ruta indicada en la base 3.1.a, i adjuntar a aquest annex una copia de la documentació següent , segons corresponga en cada cas:

  a) Les persones que estan en l'atur: Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur amb una antiguitat mínima de sis mesos immediatament anteriors a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid, l'informe l'han d'expedir els serveis públics d'ocupació.

  b) Les persones amb discapacitat: Targeta o certificat vigent acreditatius del grau de discapacitat igual o superior al 33 %, que estiguen expedits per la Direcció General d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la Comunitat de Madrid, l'Institut de majors i Serveis Socials o un altre òrgan competent per a emetre aquestes certificacions; o, si escau, en el supòsit de pensionistes, la documentació requerida en els paràgrafs b i c de l'article 2.1 del Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre (Butlletí Oficial de l'Estat de 16 de desembre de 2006).

  c) Les víctimes del terrorisme, els cònjuges i els fills. Certificat que acredite aquesta condició, expedit per l'òrgan competent del Ministeri de l'Interior.

  d) Les víctimes de violència de gènere. Resolució judicial o ordre de protecció dictada a favor de la víctima, o informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis de ser víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'ordre de protecció, o qualsevol una altra documentació acreditativa d'aquesta condició de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

  e) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o general: Títol vigent que acredite aquesta condició, expedit per la Comunitat Autònoma corresponent.

  No obstant el que s'ha dit abans, no és necessari aportar la documentació contemplada en les lletres b i i, sempre que aquesta l'haja expedida la Comunitat de Madrid, ja que s'obtindrà, d'ofici, aquesta informació, llevat que l'interessat expressament no autoritze la consulta establida a aquest fi en l'apartat 4 de l'annex esmentat d'exempció de taxes


 • Places

  Nombre de places

  27

  Descripció de les places

  - AMPLIACIÓ DE PLACES (BOCM de 29/01/2018 núm. 24): s'amplien un total de 6 places distribuïdes de la manera següent:
  - Torn lliure: 18 places.
  - Torn lliure reserva discapacitat: 3 places.
  - Torn promoció interna: 5 places.
  - Torn promoció interna reserva discapacitat: 1 plaça.

  Les places del torn de promoció interna s'acumularan a les del torn lliure en cas de no quedar cobertes. Quan no hi haja cap aspirant aprovat pel contingent de discapacitat, les places reservades a aquest contingent s'acumularan a les del torn lliure i/o de promoció interna, segons corresponga.
  Els aspirants solament podran participar en un dels dos torns, lliure o promoció interna, independentment que puguen concórrer, dins de cada torn, a les places reservades al contingent de discapacitat.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en aquestes proves selectives s'ajustaran al model oficial que s'annexa a aquesta Ordre, es poden omplir per mitjà d'algun dels procediments següents:

  a) Per mitjans electrònics, a través de la pàgina web de la Comunitat de Madrid, cal omplir el formulari d'aquest procés al qual es pot accedir seguint la seqüència que s'indica a continuació: "www.madrid.org/gobierno Regional/Consejería de Presidencia, Justícia i Portavocía del Gobierno", cal seleccionar, en "Organitzación", la "Dirección General de Función Pública" i després, l'enllaç "Procesos selectivos de personal funcionario de nuevo ingreso en curso/Técnicos Superiores Especialistas/Escala Seguridad i Salud en el Trabajo". Igualment, es pot accedir a la sol·licitud des del portal del ciutadà de la Comunitat de Madrid.

  Les sol·licituds omplides per mitjans electrònics es poden presentar telemàticament, utilitzant el formulari disponible en www.madrid.org, de conformitat amb el que estableix la base 3.1.a d'aquesta convocatòria, cal annexar a aquest, en el moment de la presentació, la documentació requerida que s'haja d'aportar juntament amb la instància de participació, d'acord amb el que disposa la base 3.5.3.

  b) De manera manual, mitjançant la impressió del model de sol·licitud d'admissió a aquestes proves selectives. Així mateix, les sol·licituds es trobaran disponibles gratuïtament en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre, les adreces dels quals s'adjunten a aquesta convocatòria.

  Per a omplir el model de sol·licitud cal seguir les instruccions que s'hi indiquen, així com les que es detallen en la base 3.2 d'aquesta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds omplides de manera manual, juntament amb la documentació corresponent, es presentaran en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre següents:

  - General de la Comunitat de Madrid: Gran Vía, 3
  - General de la Comunitat de Madrid-2: Plaça de Chamberí, 8
  - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno: Carrer Carretas, 4
  - Consejería de Economía, Empleo y Hacienda: Carrer Albasanz, 16
  - Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras: Carrer Maudes, 17
  - Consejería de Educación, Juventud y Deporte: Gran Vía, 20
  - Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio: Carrer Alcalá, 16
  - Consejería de Sanidad: Carrer Aduana, 29
  - Consejería de Políticas Sociales y Familia: Carrer O'Donnell, 50

  També as llocs i en la modalitat establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

  Si s'efectua la presentació de la sol·licitud i de la documentació annexa en una oficina de Correus, cal fer-ho en sobre obert, perquè el funcionari d'aquesta entitat ho puga datar i segellar abans de la certificació, cal que hi conste com a destinatari la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (carrer Miguel Ángel, 28, 28010 Madrid)

  En els dos casos, és imprescindible la signatura de la sol·licitud per l'aspirant que vulga concórrer a aquestes proves. En cas contrari, es procedirà a l'exclusió del procés en els termes disposats en la base cinquena.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú . c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142666715505&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227844&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142327102355&sm=1109266100977


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar