Detall

Agent de la policia local


 • Descripció

  Agent de la policia local


 • Organisme

  Els Poblets
  Avinguda Jaume I, 7
  Tel:966474399
  Fax:966474287


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, i que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No patir malaltia o defecte físic que li impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadro d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'Orde de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual cosa s'establixen els criteris mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic.
  d) No haver sigut separat/a del servici de cap de les administracions públiques en virtut d'expedient disciplinari ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  e) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre cancel·lats.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés en què els aspirants declaren sota la seua responsabilitat que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça a què s'opte, es dirigiran a l'alcalde president de l'Ajuntament dels Poblets, d'acord amb el model oficial de sol·licitud (annex I).

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:

  - Certificat mèdic oficial, expedit en data de presentació d'instàncies, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides en aquestes bases, així com que no estan impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública, d'acord amb l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Aquest certificat serà original o còpia compulsada i el període de vigència a l'efecte de realitzar les proves físiques serà de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de l'expedició fins a la realització de les proves. Si les proves físiques es realitzaren una vegada transcorreguts tres mesos des de la data d'emissió del certificat mèdic, l'aspirant haurà de tornar a presentar-lo abans de celebrar-se les proves físiques.

  - En el cas que els aspirants hagen superat les proves psicotècniques, d'acord amb la base setena, hauran de presentar junt amb la sol·licitud, el certificat acreditatiu d'haver-les superat. En un moment posterior no s'admetran certificats de superació de les proves psicotècniques i en conseqüència no estaran exempts i hauran de fer-les (art. 3.2 de l'Ordre d'1 de juny de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques).


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament (presencial o electrònic en la seu electrònica www.elspoblets.sedelectronica.es), o bé en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://elspoblets.sedelectronica.es/info.9


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar