Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Valencia
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:963525478
  Fax:963944379


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de 2n grau o equivalent o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència haurà de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditat en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'Annex III i tindre una estatura mínima d'1'65 metres per als hòmens i 1'60 metres per a les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  35,97 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen es realitzarà per mitjà d'ingrés bancari en el compte número ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia, efectuat directament o per transferència. En el dit resguard haurà de fer-se constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que ostenten la condició de membre de família nombrosa en la data en què es finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
  Els percentatges de bonificació, d'acord amb les categories de família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, seran els següents:
  Categoria general: 50% de bonificació en la quota íntegra.
  Categoria especial: 100% de bonificació en la quota íntegra.
  Els beneficiaris hauran d'acompanyar la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves amb una fotocòpia del títol de família nombrosa degudament compulsat.
  2. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:
  2.1. Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent. Hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu d'aquesta condició.
  2.2. Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
  Seran requisits per al gaudi de la bonificació que, en el termini indicat, no hagueren rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni s'hagueren negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà en l'oficina dels servicis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà per mitjà de l'aportació en còpia de la declaració anual de l'IRPF, d'aquella part corresponent a ingressos del contribuent de l'any anterior de que es tracte, o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  Ambdós documents hauran d'adjuntar-se a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  20

  Descripció de les places

  - Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a formar part de la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde-president de a la del carrer d'Amadeu de Savoia, núm. 11 i en les diverses Juntes Municipals de València, així com per mitjà de la seu electrònica (www.valencia.es).

  Per a ser admeses a les proves selectives, hi haurà prou que les persones aspirants manifesten en les instàncies que, en la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, tenen totes les condicions exigides que s'han mencionat.

  A la instància s'acompanyarà amb el resguard de l'ingrés de l'import dels drets d'examen, i en aquest resguard s'haurà de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés; així mateix s'haurà d'assenyalar el torn pel qual s'opta.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol de les Oficines de Registre d'Entrada següents: Edifici Municipal (carrer de la Sang s/n), Edifici Municipal Tabaquera (carrer d'Amadeu de Savoia, núm. 11-13), i en les Juntes Municipals de Districte, o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.valencia.es/ayuntamiento/oposiciones.nsf/vCategoriasAcctodasV/49AB29DCAC93ED8BC12581470024BED1?OpenDocument&lang=2&nivel=11_1&bdorigen=


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar