Detall

Tècnic d'Administració General


 • Descripció

  Tècnic d'Administració General


 • Organisme

  Carlet
  Avda. Caixa d'Estalvis, 1
  Tel:962530200
  Fax:962993533


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Suspensió del procés

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió del títol grau o llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques i de l'administració, Sociologia, Economia, Administració i Direcció d'Empreses o Ciències Actuarials i Financeres o equivalent.
  En tot cas l'homologació de títols haurà de ser aportada per la persona interessada degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació, edats ambdós referides a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Les persones amb alguna discapacitat hauran d'acreditar per mitjà dels certificats expedits per l'autoritat competent la compatibilitat per a l'exercici de les tasques. Si ho sol·liciten s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans perquè les persones amb discapacitat puguen realitzar les proves selectives en igualtat de condicions, sense perjuí, òbviament de les incompatibilitats de les incapacitats amb l'exercici de les tasques o funcions corresponents al lloc de treball. A tals efectes, els interessats hauran d'acreditar tant la seua condició de discapacitat, així com la seua capacitat per a l'exercici de les tasques o funcions del posat al que aspiren, per mitjà de certificació expedida per l'Institut Valencià de Servicis Socials o Organisme amb competència.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià per mitjà de la presentació dels certificats diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat o per mitja de la realització d'un curs específic.


 • Taxa ordinària

  62,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament serà satisfet pels aspirants per mitjà d'ingrés bancari en el compte número ES8720386314416000020077 de Bankia, efectuat directament o per transferència amb anterioritat a presentar la instància i no podran ser tornats excepte en els casos de no-admissió a les proves per la falta dels requisits que es mencionen en la base tercera.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES


  - Certificat del SERVEF de la situació de desocupació.
  - Declaració jurada de no estar percebent cap tipus de pensió o prestació.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives, dirigides a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, es podran omplir en el model normalitzat oficial (annex II) que serà també facilitada als/les interessats/ades que els sol·liciten en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Carlet, situat en C/ Assumpció de la Mare de Déu, 1, de Carlet (València).

  Junt amb la instància haurà d'acompanyar-se, necessàriament, la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI o núm. Identitat Estranger.
  b) Declaració expressa i formal de que es reunixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  c) Resguard o justificant acreditatiu de l'ingrés de la quantitat fixada en la present convocatòria en concepte de taxa per drets d'examen.

  Les bases de la convocatòria es trobaran a disposició dels interessats en les dependències municipals i en la pàgina web de l'Ajuntament.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33%, hauran de fer-ho constar en la sol·licitud a fi de tindre en compte la previsió per a les adaptacions de temps i mitjans procedents, per a garantir la igualtat d'oportunitats amb els restants participants. Per a això aportaran junt amb la sol·licitud certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent d'altres Administracions Públiques que acredite una discapacitat igual o superior al 33 % i si és procedent per adaptació de temps dictamen tècnic facultatiu segons s'especifica en el termini de presentació de sol·licituds.
  Les adaptacions de temps es durà a terme de conformitat amb el que disposa l'Orde PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'establixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persona amb discapacitat (BOE núm. 140, de 13 de juny de 2006 o normativa que la substituïsca.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies podran presentar-se d'acord amb el que establix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte allò que establix la Disposició Final Sèptima de la llei respecte a les previsions relatives al registre electrònic que produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor de la Llei.
  Qui dispose de certificat electrònic o firma electrònica admesos podrà presentar la instància a través de La Seu Electrònica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carlet.es/va/page/bases-borsa-treball-tecnic-dadministracio-general


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.