Detall

Borsa de treball extraordinària per al cos de professorat de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Dansa Aplicada a l'Art Dramàtic.


 • Descripció

  Borsa de treball extraordinària per al cos de professorat de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Dansa Aplicada a l'Art Dramàtic.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015 Valencia


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  Títol superior de Dansa de qualsevol especialitat i estil, expedit d'acord amb el Reial decret 1463/1999, Reial decret 632/2010 o acreditació d'equivalència expedida pel Ministeri d'Educació.


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'haurà d'acreditar d'acord amb el que estableix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres, en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

  b) Acreditar, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la formació i la capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es refereix l'article 17 del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

  c) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  Títol superior de Dansa de qualsevol especialitat i estil, expedit d'acord amb el Reial decret 1463/1999, Reial decret 632/2010 o acreditació d'equivalència expedida pel Ministeri d'Educació.

  d) Superar la prova d'aptitud que es descriu en la base 7.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, de persones espanyoles i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i la seua descendència directa i la del cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacionals d'algun estat, al quals s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya on s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex III.

  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.

  d) No patir malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.

  e) No haver sigut separades per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitades per a l'exercici de les funcions públiques.

  f) No haver sigut condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'exigeix en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del menor de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos.


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:
  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això, s'haurà d'aportar fotocòpia del DNI (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada d'algun dels títols següents:
  Títol superior de Dansa de qualsevol especialitat i estil, expedit d'acord amb el Reial decret 1463/1999, Reial decret 632/2010, o acreditació d'equivalència expedida pel Ministeri d'Educació.
  3. Fotocòpia compulsada del certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit a l'empara de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  4. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents que es detallen a continuació, que acrediten la formació i la capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es referix l'article 17 del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents:
  -Títol de doctorat.
  -Títol universitari oficial de màster per a l'obtenció del qual s'hagen exigit, almenys, 60 crèdits ECTS, o 300 hores per a màsters o plans d'estudis anteriors, i que capacite per a la pràctica i exercici de la investigació en els ensenyaments artístics superiors.
  -Reconeixement de suficiència investigadora o certificat/diploma acreditatiu d'estudis avançats.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex III (només per a aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola).

  Apartats del barem:

  Apartat 1. Certificat en què consten exercicis aprovats en l'oposició (no serà necessari quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2. Full de serveis prestats a centres públics o, a falta d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, en què figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3. Fotocòpia de tots els contractes de treball de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartats 4, 5 i 6. Fotocòpia de la documentació que acredite el compliment d'algun dels requisits que recull el barem de mèrits que estableix l'annex I.

  Les persones aspirants hauran de presentar còpia traduïda, per traductor jurat, dels documents presentats quan aquests estiguen redactats en idiomes diferents dels de la Comunitat Valenciana.
  Tots els documents han de ser aportats juntament amb la instància en el termini establit en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no es tindrà en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Preferentment a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/danza-aplicada-al-arte-dramatico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar