Detalle Empleo Publico

Borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Psicopedagogia i Gestió Educativa.

Codi SIA: 65819
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova d´aptitud / Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

- Títol superior de dansa de qualsevol especialitat i estil, expedit a l'empara del Reial decret 1463/1999, Reial decret 632/2010 o acreditació d'equivalència expedida pel Ministeri d'Educació, i acreditar formació o experiència professional en l'especialitat convocada.
- Llicenciatura/grau en Pedagogia i acreditar formació o experiència professional en l'àmbit concret de la dansa.
- Llicenciatura/grau en Psicologia i acreditar formació o experiència professional en l'àmbit concret de la dansa.
Grup: A1

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, de les persones espanyols i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separades de dret, i la seua descendència directa i la del cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siga menor de 21 anys o major d'aquesta edat dependent, o nacional d'algun estat, en què s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex III. c) Haver complit 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació. d) No patir malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separades per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitades per a l'exercici de les funcions públiques. f) No haver sigut condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que exigeix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil. g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos. a) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que establix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. b) Acreditar, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la formació i la capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es referix l'article 17 del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents. c) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions que es detallen a continuació: -Títol superior de dansa de qualsevol especialitat i estil, expedit a l'empara del Reial decret 1463/1999, Reial decret 632/2010 o acreditació d'equivalència expedida pel Ministeri d'Educació, i acreditar formació o experiència professional en l'especialitat convocada. -Llicenciatura/grau en Pedagogia i acreditar formació o experiència professional en l'àmbit concret de la dansa. -Llicenciatura/grau en Psicologia i acreditar formació o experiència professional en l'àmbit concret de la dansa. d) Superar la prova d'aptitud que descriu la base 7.

Etapa actual:

Llista definitiva

Publicació

Documentació

Llistes definitives d'integrants de la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l'especialitat de Psicopedagogia i Gestió Educativa.

Informació complementària

El professorat admés haurà de presentar instància telemàtica en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en la següent adreça d'internet: https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/informacion-sobre-las-adjudicaciones-continuas de la Resolució de 16 de febrer de 2016 per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat (vegeu la resolució). Totes les persones aspirants que ja formaren part d'alguna altra borsa anteriorment podran accedir a la seua sol·licitud per a efectuar les modificacions que consideren oportunes. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime procedent, potestativament, recurs de reposició davant de la persona titular de la Direcció General de Centres i Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació; o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva

Data de publicació: 20-10-2017

2a llista provisional. Termini d'al·legacions.

Data de publicació: 26-09-2017

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 13-09-2017

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 31-07-2017

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 19-07-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 27-06-2017

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.