Detalle Empleo Publico

Director/a mèdic/a d'hospital del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (número de lloc 59585).

Codi SIA: 65833
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Lliure designació
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia
Grup: A1
Nº Places totals: 1

Places

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats on, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. b) Estar en possessió de la titulació universitària corresponent a la llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec. c) Tindre la condició de personal estatutari amb plaça en propietat als serveis de salut, o de funcionari/ària de carrera, regulat per Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en aquest cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga. d) No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'Administració que complisca amb els requisits enunciats anteriorment, a fi que l'Administració puga comptar amb nombre més elevat i heterogeni de persones aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat a aquest procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost. e) No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 11-10-2017

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-09-2017

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 12-09-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 27-06-2017

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano