Detall

Auxiliar administratiu/va


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/va


 • Organisme

  Benicarló
  Passeig Ferreres Breto, 10
  Tel:964470050
  Fax:964475908


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun de la resta dels estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes que preveu l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió de com a mínim del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència atorgada per resolució individualitzada haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'hauran d'acreditar les corresponents homologacions de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  Acreditació: es farà mitjançant la presentació de la documentació junt amb els mèrits (base 6.2.6).
  Veure equivalències a efectes laborals en: < https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html >.
  d) Posseir la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les quals exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.

  Els requisits exigits en la base anterior s'hauran de tindre en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre's durant el desenvolupament del procés selectiu i fins al seu nomenament com a funcionari interí o contractat laboral, si és el cas.


 • Taxa ordinària

  9,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es realitzarà únicament mitjançant transferència o ingrés en efectiu en el compte corrent de Catalunya Caixa núm. ES71/2013/3251/54/0200004720. Haurà d'indicar-se en el concepte «Drets d'examen per a (borsa corresponent)» i figurar com a ordenant l'aspirant.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part del procés selectiu es dirigiran a l'alcalde president, i s'utilitzarà el model de sol·licitud facilitat en la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló www.ajuntamentdebenicarlo.org o en el Registre General de l'Ajuntament.
  Únicament s'haurà d'adjuntar el pagament de taxes.

  Tot escrit posterior, que es presente dins de termini en lloc diferent de l'Ajuntament haurà de ser remés dins d'aqueix mateix termini, escanejat al correu electrònic correu.recursos.humans@ajuntamentdebenicarlo.org; i en cas contrari, es tindrà per no presentat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Benicarló, en horari de 09.00 a 14.00 h de dilluns a divendres, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.