Detall

Cossos de justícia de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial (any 2017).


 • Descripció

  Cossos de justícia de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial (any 2017).


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Adjudicació i Nomenament : [Adjudicació de destins i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs]

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  Vegeu la base segona de la resolució: "Requisits i condicions generals de participació".


 • Places

  Descripció de les places

  Llocs oferits: vegeu l'annex I d'aquesta resolució


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a participar en aquest concurs s'hauran d'ajustar al model publicat com annex II d'aquesta resolució.
  Tots els funcionaris que hi participen, hauran d'omplir la sol·licitud exclusivament per mitjans telemàtics, entrant en el Portal del Ministeri de Justícia, en l'adreça següent:
  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/tramitacion-auxilio-2017
  Si es té algun dubte sobre el procés, es pot telefonar a atenció a l'usuari: 913 904 605.
  La sol·licitud per a participar en aquest concurs serà única per a cada persona funcionària participant, encara que se sol·liciten places radicades en el territori de les comunitats autònomes amb competències transferides que, per tant, figuren en les convocatòries que simultàniament a aquesta efectuen els governs autònoms i es publiquen, així mateix, en els butlletins oficials de les comunitats autònomes respectives.

  De la mateixa manera, mitjançant una única instància, hauran d'optar a participar des del cos en què el funcionari es trobe en actiu, o reingressar al servei actiu en un altre cos de què formen part com a excedents.
  En cas de presentar dues instàncies sol·licitant destinacions en dos cossos i escales diferents, s'anul·laran les dues sol·licituds, i quedarà, per tant, exclosa la persona funcionària de la participació en el concurs.
  La sol·licitud formulada serà vinculant per a la persona que fa la petició una vegada transcorregut el període de presentació d'instàncies, en el sentit que no serà possible modificar-la. Si algú vol rectificar la seua instància podrà presentar una nova sol·licitud, per al mateix cos/escala en què participava, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, la qual anul·larà automàticament la que s'havia presentat anteriorment. També podrà renunciar a la participació en el concurs abans de la finalització del termini d'al·legacions a la resolució provisional, segons el que s'ha indicat en la base primera, punt 7.

  Els excedents voluntaris per interés particular acompanyaran la seua sol·licitud d'una declaració en què expliciten que han sigut separats de qualsevol de les administracions públiques.

  Els excedents voluntaris per prestació de serveis en el sector públic segons l'article 506.d de la Llei orgànica del poder judicial, hauran d'acompanyar la seua sol·licitud de participació en el concurs d'una declaració de no trobar-se en situació de suspensió ferma de funcions.


  * IMPORTANT: les persones concursants hauran de presentar el model d'instància en l'imprés definitiu generat per l'assistent informàtic, no l'esborrany, ja que aquest no tindria validesa. Aquesta presentació s'efectuarà pel sistema ordinari, d'acord amb el que s'ha especificat en els punts de l'1 al 7 de la base quarta d'aquesta resolució.
  Si alguna de les persones sol·licitants vol modificar una sol·licitud ja confirmada, dins del termini de presentació de sol·licituds, podrà generar una sol·licitud nova i confirmar-la per mitjà de l'assistent, i presentar-la segons els punts de l'1 al 7 d'aquesta base que s'han al·ludit anteriorment.


 • Lloc de presentació

  Als registres situats a les seus següents:

  - Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Direcció General de Justícia, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 4, carrer de la Democràcia, 77, 46018 València.
  - Direcció Territorial de Justícia d'Alacant, rambla Méndez Nuñez, 41, 03001 Alacant.
  - Direcció Territorial de Justícia de Castelló, carrer Major, 76-78, 12001 Castelló de la Plana.

  Les sol·licituds podran remetre's també segons el que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte informatiu, s'indica que hi ha una relació d'oficines de registre de l'Administració general de l'Estat actualitzada, en la pàgina https://administracion.gob.es/pag_Home/index.html?idioma=ca. Trobeu la vostra oficina de registre, que podeu consultar a l'efecte de la presentació de la instància de participació en el concurs.
  Les que es presenten a les oficines de Correus s'enviaran de qualsevol de les dues maneres següents:
  a) Per correu ordinari, i en quest cas haurà de tindre entrada en el Registre General del Ministeri de Justícia, les gerències territorials o els departaments de justícia de les comunitats autònomes amb competències transferides corresponents, abans de la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  b) Per correu certificat, a les oficines de Correus, i cal presentar-les en sobre obert perquè el funcionari de Correus les date i les segelle abans de remetre-les. Les persones participants en el concurs hauran d'enviar la instància que continga el segell de l'oficina de Correus, i no s'admetrà, en passar el termini de presentació d'instàncies, la que no complisca aquest requisit, encara que posteriorment es puga acreditar aquest aspecte.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.justicia.gva.es/va/web/justicia/concursos-de-traslados


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar