Detall

Facultatiu Especialista d'Àrea d'Urologia (EXP.HCIN 10/17).


 • Descripció

  Facultatiu Especialista d'Àrea d'Urologia (EXP.HCIN 10/17).


 • Organisme

  Servicio de Salud de las Illes Balears
  Reina Esclaramunda, 9
  07003 Palma
  Tel:971 175 600


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió de la titulació exigida per la Llei 4/2016 de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística. Disposició transitòria segona.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tindre reconegut este dret per mitjà d'una norma legal. Poden participar igualment -siga quina siga la seua nacionalitat- el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, tinguen menys de 21 anys o bé siguen majors i dependents.

  b) Tindre la titulació de facultatiu d'àrea d'Urologia o estar en condicions d'obtindre dins del termini per a presentar sol·licituds.

  c) Tindre la capacitat funcional necessària per a exercir les funcions que es deriven del nomenament.

  d) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, la persona candidata serà exclosa de les llistes.

  e) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per a accedir al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral de què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedisca accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

  f) Presentar la sol·licitud en el mode i el termini establits en la convocatòria de la categoria a què s'opte.

  g) Satisfer la taxa per inscriure's en les proves selectives per a accedir a la categoria de personal estatutari al servici de la sanitat pública autonòmica.

  h) No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques.

  i) No estar afectat per una resolució que implique que se l'excloga de la borsa.


 • Taxa ordinària

  11,29 €


  Descripció de la taxa

  Per a pagar la taxa, pot fer-se telemàticament en el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que ha de consignar-se en el model de document tributari 046 és "BOGN" i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifique l'abonament.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS. No han d'abonar la taxa les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33%.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Personal estatutari temporal corresponent a la gerència de Tramuntana (Hospital Comarcal d'Inca).

  Les característiques especials del puesto/s a cobrir són les següents:

  - Coneixements en Litotrícia tant en endoscòpia com o en extracorpòria.
  - Coneixements en cirurgia robòtica i cirurgia laparoscòpica


 • Documentació / Informació


  La sol·licitud, el model d'autobarem i les instruccions per a omplir-los es poden descarregar en format PDF des del webhttp://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud i els seus annexos -havent pagat prèviament la taxa corresponent- han de presentar-se en el Registre del Servici de Salut de les Illes Balears (ubicat en el carrer de la Reina Esclaramunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servici de Salut o bé per qualsevol de les vies que establix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions públiques.

  Les sol·licituds que es presenten per mitjà de les oficines de Correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus les date i les segelle abans de certificar-les.

  A fi d'agilitzar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'haja presentat en registres aliens al Servici de Salut es recomana a les persones aspirants que informen d'això a la Unitat de Selecció enviant un fax al 971888599, o un correu electrònic a l'adreça recursoshumans@hcin.es, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.