Detall

Ordenança (Institut Mallorquí d'Assumptes Socials)


 • Descripció

  Ordenança (Institut Mallorquí d'Assumptes Socials)


 • Organisme

  Consell Insular de Mallorca
  Palau Reial, 1. 07001 Palma de Mallorca. Illes Balears. Espanya


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres categories professionals - Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits especifics

  1. Acreditar el coneixement de la llengua catalana, nivell B1, per mitjà d'un certificat expedit, reconegut com equivalent o homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, així com els certificats expedits pel Consell de Mallorca d'acord amb els decrets de presidència de 3 de juny de 2004 i de 29 de setembre de 2004.

  2. Estar en possessió de les llicències de conduir de classe B i classe A1, o de la llicència de conduir de classe B i tres anys d'experiència.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, de conformitat amb la normativa vigent sobre esta matèria, permeta l'accés a l'ocupació pública.

  b) Tindre 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  c) Tindre els capacitats i aptituds físiques i psíquiques que seguixen necessàries per a l'exercici dels funcions corresponents a l'escala, subescala, classe, especialitat a què aspira (annex IV).

  d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris dels comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per als ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a accedir al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què desenrotllen en el cas del personal laboral, del qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en el mateix tèrmit, l'accés a una ocupació pública (annex V).

  e) d'acord amb la disposició addicional sèptima del TREBEP, per a l'accés a l'Escala General, Subescala Subalterna, Classe Subalterna (ordenança) no s'exigix tindre cap dels titulacions previstes en el sistema educatiu.

  - Accés persones amb discapacitat.

  D'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de l'article 59.1 del TREBEP, és reserva una quota del 7% dels vacants perquè els cobrisquen persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjuí d'haver d'acreditar la compatibilitat amb els funcions de l'especialitat corresponent.

  En tot cas, els persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, en el moment del nomenament hauran d'aportar, en el supòsit de no haver-ho presentat junt amb la sol·licitud, el certificat d'aptitud emes per la Direcció General de Dependència del Govern dels Illes Balears, que acredite la compatibilitat per a l'exercici dels funcions corresponents i en el qual és determine, si és el cas, els adaptacions que la persona aspirant necessita per al compliment del lloc de treball.


 • Documentació / Informació

  El model normalitzat de la sol·licitud i de la relació de documents acreditatius per a participar en el procés selectiu s'ha d'ajustar a l'annex VI d'estes bases. Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials, Departament de Recursos Humans.

  El model normalitzat de la sol·licitud per a formar part d'esta convocatòria es troba a disposició de les persones interessades en la pàgina web de l'IMAS www.imasmallorca.net.

  - Junt amb la sol·licitud omplida correctament (annex VI), les persones aspirants han d'adjuntar:

  a) Còpia del DNI o, en el si no és espanyol, del document oficial acreditatiu de la persona (NIE, passaport o targeta de residència)

  b) Declaració responsable de les persones aspirants que complisquen el requisit de tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions de l'especialitat a què correspon la borsa a la qual opten (annex IV).

  c) Declaració jurada de no haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial (annex V).

  d) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de català exigit en les bases 3.1.e) de la convocatòria.

  e) Fotocòpia del permís de conduir de classe B i classe A1 o del permís de conduir de classe B (en el supòsit de tindre més de tres anys d'experiència).

  f) Les persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han d'aportar fotocòpia de la resolució de reconeixement de grau, així com el certificat d'aptitud emés per la Direcció General de la Dependència del Govern de les Illes Balears (o la sol·licitud d'haver-ho comanda en termini) que acredite la compatibilitat per a l'exercici de les funcions corresponents i en la que es determine, si és necessari, les adaptacions que la persona aspirant necessita per al compliment de les funcions d'Ordenança.

  En el supòsit que la persona interessada present la sol·licitud d'haver sol·licitat el certificat d'aptitud en termini, en tot cas, haurà de presentar este certificat abans del nomenament com personal funcionari interí.

  Si la persona interessada no presenta original o còpia de l'informe d'aptitud abans del nomenament, se la considerarà no apta i no podrà ser nomenada personal funcionari interí.


 • Lloc de presentació

  En el Registre general de l'IMAS (carrer General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores), en els registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'establixen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  * Telèfon d'informació 971763325 Ext. 1394 i 1088

  Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats en els centres següents:

  - Residència de la Bonanova (c. C.Francesc Vidal i Sureda,72, Palma, tel. 971 405 061)
  - Llar dels Ancians (c. del General Riera,115, Palma, tel. 971 760 301)
  - Residència de Felanitx (ctra. Campos-felanitx,s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
  - Centre comarcal de Manacor(c. del Bonjesús,1 i 2, Manacor, tel. 971 844 901)
  - Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/1339


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.