Detall

Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 Convocatòria 1/16 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística


 • Descripció

  Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 Convocatòria 1/16 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Concurs : [Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents]

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació específica

  Títol de Mestre i diploma de Mestre de Valencià o bé, títol universitari oficial de grau o bé, tres anys de la Llicenciatura de Filologia ( DT 9.1 de la Llei 10/10, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana ), i diploma de Mestre de Valencià o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en este procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  2. Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació.
  3. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  4. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Les condicions per a l'admissió a les proves hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant corresponent que l'entitat bancària emetrà atesa la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa Especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa General» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex IV i que els serà facilitada en les oficines públiques que es relacionen en l'annex V o en el portal de l'Administració de la Generalitathttp:// www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, ocupació pública, Descripció: «Cos Superior de Gestió de Promoció Lingüística, A2-03, Convocatòria 1/16», tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex V, una vegada omplida i abonada la taxa.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa.
  No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=65924 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar