Detall

Encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar


 • Descripció

  Encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar


 • Organisme

  Eslida
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:964628000
  Fax:964628025


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  D - Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o tindre la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o aquells estats que, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  b) Edat: tindre complits setze d'edat i no haver aconseguit l'edat de jubilació forçosa.

  c) Disposar, preferentment, d'experiència prèvia i de formació bàsica en alguna de les especialitats següents: Auxiliar de clínica, Auxiliar de Geriatria, Auxiliar d'Ajuda a Domicili, Título de Formació Professional de grau mitjà o equivalent en les especialitats de Tècnic en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic en atenció a persones en situació de dependència o tècnic d'atenció sociosanitària o altres especialitats vinculades a la dinamització de semblants recursos socials.

  d) Compatibilitat Funcional: no patir malaltia, així com posseir les condicions físiques i psíquiques adequades per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

  e) Habilitació: no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació per a exercir funcions semblants a les que exercien en el que haguera sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  f) No trobar-se incurs en causa d'incapacitat o incompatibilitat, d'acord amb la legislació vigent en el moment.

  Tots els requisits enumerats anteriorment hauran de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre els mateixos durant tot el procés selectiu i fins al moment del seu nomenament.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds es formularan segons el model elaborat per l'Ajuntament.

  A la sol·licitud s'afegirà la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI o document acreditatiu de la personalitat.
  b) Còpia compulsada de la titulació exigida.
  c) Justificants en originals o fotocòpia compulsada dels mèrits que s'al·leguen i que s'especifiquen en la base sexta; el tribunal valorarà únicament els mèrits que figuren en la documentació presentada i que s'adjunten a la instància.
  d) Currículum vitae.
  e) Projecte o Memòria d'Activitats que es realitzaran en la Unitat de Respir.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'este siti en la Plaça Ajuntament núm. 1, dirigides a l'Ajuntament d'Eslida, Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament. Les instàncies també podran presentar-se en qualsevol de les formes establides per la llei.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://eslida.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar