Detall

Policia Local


 • Descripció

  Policia Local


 • Organisme

  L'Alcúdia de Crespins
  Plaça Constitució, 3
  Tel:962241714
  Fax:962244565


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits especifics

  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16Kw/Kg.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que s'establisquen, i tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits díhuit anys.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en les presents proves selectives, en les que els aspirants hauran de manifestar que reunixen totes les condicions exigides en estes bases, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, així com que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, hauran d'anar firmades per l'aspirant i es dirigiran a l'alcalde-president d'este ajuntament, i caldrà utilitzar-se la instància model que es facilitarà en les dependències municipals d'informació al públic.

  A la sol·licitud hauran d'acompanyar-se:

  1. Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.
  2. Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  3. Els documents acreditatius del compliment dels requisits per a participar, per mitjà de documents originals o còpies compulsades i en concret els següents:
  - Titulació acadèmica (original o còpia compulsada).
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió dels permisos de conducció que s'exigixen.
  - Certificat mèdic que no incorre en cap supòsit del quadro d'exclusions mèdiques que es determine en l'orde de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions públiques de la Generalitat Valenciana. Es farà constar expressament que no es troba impedit o incapacitat per al seu accés a la funció pública i que s'està en condicions per a concórrer a les proves físiques exigides.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es presentaran en el Registre General de la Corporació o en les altres formes que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lalcudiadecrespins.es/va/notification-report-slideshow/constitucio-borsa-dagents-policia-local-lalcudia-crespins


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar