Detall

Educador Social.


 • Descripció

  Educador Social.


 • Organisme

  Manises
  Plaça del Castell, 1
  Tel:961545116
  Fax:961520453


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat.
  1.1 Tindre la nacionalitat espanyola.
  1.2 També podran participar, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques, en les convocatòries de la qual es farà constar que estos llocs de treball queden reservats al personal funcionari de nacionalitat espanyola:
  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b, així com els estrangers inclosos en els apartats c, hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud, document que acredite les condicions que s'al·leguen.
  2. Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  Les bases específiques podran exigir l'edat mínima de díhuit anys per a l'accés als cossos i escales que impliquen l'exercici d'autoritat o les funcions de les quals suposen risc per a la salut.
  4. Titulació: posseir la titulació que es requerisca en les bases específiques de cada convocatòria. La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació.
  5. Habilitació: no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni inhabilitat en els termes establits en l'article 56 1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat.
  En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen per a nomenaments interins o contractacions temporals es farà efectiu per mitjà d'autoliquidació segons el model d'imprés 073 que es trobarà a disposició de les interessades i els interessats en les oficines municipals i en la web municial, URL: https://pelcv.gva.es/frontal-autoliquidaciones/procesar/local/L046159-00000000/entidad/461593/?lang=ca. Caldrà indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS.

  - Les persones que es troben en situació de desocupació i que així mateix, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al Salari Mínim Interprofessional.

  La dita situació s'acreditarà per mitjà de la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servici públic d'ocupació que corresponga o document anàleg. Per la seua banda, el nivell de renda s'acreditarà a través d'una declaració responsable en què s'afirme que no es perceben rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional.

  - Les persones amb diversitat funcional que posseïsquen un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. Esta situació s'acreditarà amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria, així com les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'art. 12.1 de la Llei 40/2003, de Protecció de la Família Nombrosa.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds hauran d'omplir-se en el model oficial, al qual podran accedir, amb caràcter general, a través de la pàgina web municipal http://www.manises.es/va/ayto/recursos-humanos/documentacion), o recollir-se en l'Oficina d'informació de l'Ajuntament de Manises. Les sol·licituds es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Manises.

  La sol·licitud haurà de contindre a més, declaració expressa i formal que reunixen tots els requisits establits en les presents bases i en les específiques de la convocatòria de què es tracte sempre referides a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Caldrà acreditar-los posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb el justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Manises o en la forma que establix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.manises.es/va/ayto/recursos-humanos/personal-temporal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar