Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes de potència que no sobrepasse els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de l'esmentada data (Reglament general de conductors vigent, aprovat per RD 828/2009, de 8 de maig).
  - Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència al títol exigit ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals.


 • Places

  Nombre de places

  14

  Descripció de les places

  9 seran proveïdes mitjançant oposició per torn lliure i 5 per torn de mobilitat, de conformitat amb les ofertes d'ocupació pública dels anys 2016 i 2017 (DOGV núm. 7959, de 17.01.2017 i núm. 8274, de 16.04.2018).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Salut, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que es facilitarà pel Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà (SAIC) i que figurarà en l'annex I.

  La instància ha d'anar acompanyada del justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen.

  El sistema selectiu serà el d'oposició i superació de curs selectiu en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, de contingut teoricopràctic.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada d'aquest, o en la forma que determina la legislació sobre el procediment administratiu comú vigent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/administracion/empleo%20publico/Pagines/oferta_empleo_publico.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar