Detall

Psicòleg/psicòloga


 • Descripció

  Psicòleg/psicòloga


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, per ser llocs de treball de caràcter laboral a més dels anteriors, podran participar les persones estrangeres que tinguen la residència legal a Espanya i que disposen de documentació acreditativa de l'autorització per a accedir sense limitacions al mercat laboral, tot això en els termes que preveu l'article 57 del RD Legislatiu 5/2015, text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en Psicologia o equivalent o en condicions d'obtindre'l en la data que finalitza el termini de presentació d'instàncies.
  d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca el normal exercici de les seues funcions.
  Els qui tinguen la condició de discapacitats, hauran d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de las funciones corresponents a les places objecte de la present convocatòria, per mitjà de dictamen expedit, per un equip interprofessional competent. En qualsevol altre cas no seran admesos a esta borsa de treball. Tot això referit al que establix l'article 37 del RD. Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No estar afectat per incompatibilitat o cap incapacitat per a prestar servicis en esta Administració Pública de conformitat amb el que establixen les lleis.


 • Taxa ordinària

  28,10 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'haurà d'efectuar en el següent compte bancari del Banc de Sabadell, oficina de Cocentaina:
  ES38 0081 1111 2000 0104 9405

  Caldrà indicar en l'ingrés bancari:
  - el nom i els cognoms de l'aspirant.
  - el número del DNI de l'aspirant.
  - borsa de psicòleg/psicòloga.


 • Exempció / Reducció taxes

  L'import de la taxa es veurà reduït en un 90 %; la quantitat a pagar per tant serà de 2,81 euros per a aquells aspirants que es troben en situació de desocupació, sense percepció de prestació o cap subsidi per tal motiu, i es justificarà per mitjà de certificat del SEPE (Servici Públic d'Ocupació Estatal).


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en este concurs es dirigiran a l'alcaldessa presidenta de la Corporació, i es podrà utilitzar el model d'instància que figura en l'annex 4, que serà facilitat a les persones interessades que així ho desitgen en l'oficina d'informació i registre d'este ajuntament, sítia en plaça de la Vila, 1 i en la seu electrònica municipal (cocentaina.sedelectronica.és) en l'apartat CIUTADANS - OCUPACIÓ.

  La sol·licitud anirà acompanyada amb la documentació següent:

  a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat o equivalent en cas d'estrangers.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació acreditativa (llicenciat/ada o graduat/ada en Psicologia o equivalent).
  c) Dictamen d'aptitud a què es referix la base 2-1-d), per al cas de discapacitats.
  d) Còpia de l'ingrés realitzat pels drets d'examen i si és el cas certificat del SEPE de no percebre cap tipus de prestació o subsidi.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrónico).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cocentaina.es/ver/3629/BOLSA-DE-PSIC%C3%93LOGOA.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar