Detall

Educador Social.


 • Descripció

  Educador Social.


 • Organisme

  Mutxamel
  Av. Carlos Soler, 46
  Tel:965953711
  Fax:965955699


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea en els termes que establix la Llei 17/1993 de 23 de Desembre. En aquells casos d'estrangers la nacionalitat dels quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que establix la Llei 4/2000.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió o en condicions d'obtindre'l al terme del termini de presentació d'instàncies del títol oficial de grau en Educació Social, Diplomatura en Educació Social, d'acord amb el que disposa la Resolució de 14 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 4 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del Títol Universitari Oficial de Diplomat en Educació Social, o una altra titulació Universitària amb Habilitació del Col·legi Oficial d'Educadors Socials. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'estar en possessió de l'homologació pel Ministeri d'Educació espanyol.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol administració Pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per drets d'examen pot realitzar-se amb l'autoliquidació expedida per l'Ajuntament en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que figuren en l'anvers del document.

  Igualment, podrà realitzar-se el pagament de l'autoliquidació per mitjà de l'ús de targeta bancària a través de la passarel·la de pagament existent en la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel (https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?CODCPR=9052180&EMISORA=030909) o personant-se en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà sítia en Av. Carlos Soler 64 de Mutxamel.

  Per a obtindre el document de pagament (autoliquidación) la persona interessada haurà de personar-se en les oficines municipals o accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel (https://sedeelectronica.mutxamel.org).


 • Documentació / Informació


  Les persones que desitgen participar en la selecció ho sol·licitaran per mitjà d'instància dirigida a l'alcalde d'este ajuntament, el model de la qual podran trobar en les oficines de l'Ajuntament i en la web municipal http://www.mutxamel.org/areas.asp?menu=40), en ella faran constar que reunixen tots els requisits establits en les bases.

  A la instància s'adjuntarà fotocòpia autenticada de la titulació exigida i justificant d'haver abonat les taxes per drets d'examen; igualment, s'adjuntaran els documents justificatius de mèrits per a ser valorats en el concurs.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'este Ajuntament o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment Administratiu.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mutxamel.org/areas.asp?menu=40


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar