Detall

Educador/a social


 • Descripció

  Educador/a social


 • Organisme

  Xàtiva
  Alameda de Jaume I, 35
  Tel:962289800
  Fax:962289809


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que es disposa en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  B) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, o d'aquella altra que puga establir-se per llei.
  c) Estar en possessió del títol de Diplomat/ada en Educació Social, Grau en Educació Social, o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de la certificació expedida a este efecte per l'Administració competent en cada cas.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  D) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries para l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  E) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  F) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  G) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell mitjà de Valencià, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de la resolució o certificació expedida a este efecte per l'Administració competent en cada cas.
  H) No disposar d'antecedents penals per delictes sexuals (Reial Decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals).


 • Taxa ordinària

  21,55 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa haurà d'ingressar-se per mitjà de transferència bancària o directament al compte que esta Corporació té en Caixa Ontinyent i que és el següent: ES90/2045/6008/79/1100000524.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa :

  - Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, les quals hauran d'acompanyar la sol·licitud amb el certificat acreditatiu de tal condició.
  - Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en este procés es dirigiran a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Xàtiva.

  La instància haurà d'anar acompanyada dels documents següents:

  - Fotocòpia compulsada del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.
  - Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu o equivalent del nivell mitjà de Valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  - Fotocòpia compulsada del justificant del deute dels drets de participació en el procés selectiu.
  - Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en el qual s'acredite que no es disposa d'antecedents penals per delictes sexuals.
  - Declaració responsable en què manifesten que reunixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Hauran d'acreditar-los posteriorment, si és el cas, en el cas que resultaren seleccionats o seleccionades (document annex II).

  A més, i preferentment en sobre tancat, acompanyarà la instància amb la documentació següent:

  - Fotocòpia compulsada dels mèrits que s'al·leguen per a la valoració en el concurs, acompanyats amb la documentació justificativa a este efecte.
  - Llista en la què es relacionen tots els documents i mèrits aportats. (Annex I)
  Estos documents relatius a la fase de concurs caldrà presentar-los en un sobre tancat si ja estan compulsats, en cas contrari, s'haurà d'aportar original i còpia, per a compulsar-los i es depositaran posteriorment dins del sobre.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'este Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de presentar la sol·licitud per algun dels mitjans que preveu esta llei, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic al Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans: personalrrhh@ayto-xativa.es, on han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la amb una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent, a l'efecte que el departament de Recursos Humans conega la interposició corresponent.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://blog.xativa.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar