Detalle Empleo Publico

Contractació laboral temporal en llocs amb rang de servici i subdireció en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 66010
Organisme: SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració mèrits, memòria, entrevista personal
Titulacions: Sense especificar
Titulació específica: La titulació requerida s'indica en les bases, en l'apartat de més documentació: Relació de llocs de treball.
Grup: Sense especificar
Informació en web organisme: https://www.cvmc.es/seleccio-de-personal/

Requisits

a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. També podran participar en la present convocatòria les persones estrangeres amb residència legal a Espanya. b) Edat: haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. c) Titulació: estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés a les categories a les borses de les quals s'opte o equivalent i que figura en la Relació de Llocs de Treball de la Societat, o complir els requisits per a obtindre-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. d) Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. e) Habilitació: no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. f) Complir la resta dels requisits exigits que figuren en la Relació de Llocs de Treball de la Societat. Tots els requisits detallats en l'apartat anterior hauran de reunir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu. En este sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la realització de la contractació.

Etapa actual:

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Termini de presentació: des de: 22-08-2017 fins a: 28-08-2017

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 18 d'agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal i s'aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada relación, para hacer subsanaciones y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Les alegaciones deberán de presentarse en la sede de la Societat (Polígono Acceso Ademuz, s/n, 46100 Burjassot, València) o mediante correo certificado dirigido a la Societat, a la misma dirección. En caso de que fueran presentadas por correo certificado deberá enviarse por correo electrónico la copia de las alegaciones presentadas a: secretaria@cvmc.es

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 21-08-2017

Correcció d'errors (barem de mèrits)

Data de publicació: 09-08-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 07-08-2017

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano