Detall

Professor de Ceràmica


 • Descripció

  Professor de Ceràmica


 • Organisme

  Diputació Castelló
  Plaza de las Aulas, s/n
  Tel. 964 359600
  12001 Castellón


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Certificat de no antecedents penals en delictes sexuals.


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir si és el cas de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol exigible, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acaba el termini d'entrega d'instàncies en cada cas.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut acomiadat laboralment per causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en les proves hauran de recollir la manifestació de l'aspirant que reunix tots dels requisits exigits en la convocatòria, i es dirigiran a l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
  S'hi farà constar un compte de correu electrònic i/o dos números de telèfon com a mitjans de contacte. No obstant l'omissió d'estes dades no suposarà en cap cas causa d'exclusió.

  Així mateix, en full separat i firmat, s'adjuntarà a la instància la relació de mèrits, que hauran d'estar justificats per mitjà de certificacions o documents originals que acrediten el que al·lega o simples fotocòpies sense compulsar junt amb el títol exigit per a participar en la convocatòria. En este últim cas, en el moment que es procedisca a la crida per al nomenament interí o formalització del contracte que corresponga, hauran d'aportar-se els documents originals perquè siguen compulsats.
  En cas contrari, decaurà el dret de la personal proposta a este efecte.

  Els mèrits i circumstàncies que al·leguen els aspirants hauran d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, o per algun dels mètodes previstos en l'art. 38.4, apartats a), c) d) i e), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dipcas.es/va/recursos-humans.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar