Detall

Tècnics i Diplomats Especialistes, Escala de Gestió d'Ocupació.


 • Descripció

  Tècnics i Diplomats Especialistes, Escala de Gestió d'Ocupació.


 • Organisme


  Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència, Conselleria de Presidència i Càrrec de portaveu del Govern
  C/ Pontejos, 3
  28012 Madrid
  web:http://www.madrid.org/es/transparencia/consejeria/vicepresidencia-consejeria-presidencia-y-portavocia-del-gobierno
  Tel: 917206173


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Nacionalitat: haurà de concórrer alguna de les circumstàncies següents:

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d'algun estat on s'aplique el Reglament (UE) número 492/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu.

  Igualment, podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, els familiars del ciutadà de la Unió Europea o d'un altre estat part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, quan l'acompanyen o es reunisquen amb ell, en els termes disposats en el citat Reial Decret 240/2007.

  c) Estar en possessió del títol de Grau, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o Diplomat Universitari.

  Tal com preveu la disposició addicional primera del Reial Decret 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d'equivalència de títols espanyols d'ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, als efectes del que disposa la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, es considerarà equivalent al títol de Diplomat Universitari:

  - Haver superat els tres primers cursos complets dels estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer, o

  - Haver superat el primer cicle corresponent als dits estudis, sempre que este primer cicle continga una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial d'homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència d'acord amb la normativa que siga aplicable a este efecte.

  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies del cos i escala a què es pretén accedir.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

  Els aspirants que posseïsquen nacionalitat diferent de l'espanyola, a més del requisit citat en el paràgraf anterior, no hauran de trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver sigut sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  f) No ostentar la condició de funcionari de carrera del mateix cos i escala sobre els quals versa el present procés selectiu.

  - Accés torn persones amb discapacitat.

  Els aspirants que concórreguen per la quota de discapacitat en algun dels torns, a més de reunir els requisits de la base 2.1, així com, si és el cas, segons corresponga, hauran de tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
  Aquells aspirants que puguen necessitar adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització d'algun dels exercicis que consta el procés, hauran de presentar, junt amb la sol·licitud de participació, l'annex de sol·licitud d'adaptació que s'incorpora a esta orde. Hauran d'adjuntar-hi còpia del certificat mèdic acreditatiu de la necessitat de l'adaptació sol·licitada o del dictamen tècnic facultatiu.
  L'aportació de l'esmentat annex i de la documentació acreditativa corresponent podrà fer-se durant el termini de presentació de sol·licituds o bé dins del termini establit en la base 5.2 d'esta convocatòria i que es troba disponible, així mateix, en la pàgina www.madrid.org, seguint la ruta ja indicada en la base 3.1.a) "Presentació Sol·licituds". Caldrà adjuntar a l'annex la documentació acreditativa corresponent.


 • Taxa ordinària

  41,18 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants hauran d'abonar la quantia que, en cada cas, corresponga, per mitjà de l'imprés normalitzat 030 que, a efectes merament informatius, s'acompanya a la present convocatòria.

  L'imprés podrà obtindre's:

  a) A través de la pàgina web de la Comunitat de Madrid www.madrid.org, posicionant-se en "Servicis al Ciutadà", "Gestions i tràmits", seleccionant en l'apartat "Servicis electrònics" l'enllaç "Pagament de taxes i preus públics", a continuació l'enllaç "Accés al servici" i, finalment, dins de "Drets Examen Titulació Subgrup A2/Grup Professional II", accedint a "Drets examen proc. select. que es deriven form. llista d'espera o borsa de treball".
  Així mateix, estarà disponible en l'accés ja assenyalat en la base 3.1.a), per a la presentació telemàtica de la sol·licitud de participació en les proves selectives.

  b) En qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre, les adreces del qual s'adjunten a esta orde.

  L'imprés 030 consta de tres cossos que hauran de ser omplits tenint en compte les indicacions següents:

  - Centre gestor: 110 Presidència, Justícia i Càrrec de portaveu del Govern.
  - Taxa o preu públic: Drets examen titulació Subgrup A2/Grup Professional II.
  - Epígraf taxa: 8012.
  - Total a ingressar: 41,18 euros o, si es tracta de membres de famílies nombroses de categoria general, 20,59 euros.
  - Motivació liquidació administrativa: Accés a l'Escala de Gestió d'Ocupació.

  Les modalitats de pagament que es poden utilitzar són les que es detallen a continuació:

  a) Pagament per banca electrònica (per mitjà de càrrec en compte o pagament amb targeta), accedint a la pàgina web de la Comunitat de Madrid a través de la mateixa seqüència descrita en la base 3.4.1. A estos efectes, serà necessari disposar del document nacional d'identitat electrònic o d'un dels certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica, que siguen operatius tenen a la Comunitat de Madrid i expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació". L'"Exemplar per a l'Administració" del document d'ingrés que es genere per este mitjà, en el qual apareixerà reflectida la validació mecànica atorgada per l'entitat bancària, haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud de participació com a document acreditatiu de l'abonament de la taxa.

  b) Pagament en efectiu: L'interessat haurà de dirigir-se amb el model 030, degudament omplit, a qualsevol oficina d'alguna de les entitats col·laboradores que presten el servici de recaptació tenen a la Comunitat de Madrid. Són les següents: "Banc Popular", "Banc Sabadell", "Banco Santander", "Bankia", "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria", "Caixabank" i "Cajamar".

  En efectuar l'ingrés de la taxa corresponent per drets d'examen, l'oficina bancària retirarà i conservarà el tercer cos, "Exemplar per a l'entitat col·laboradora", i validarà els altres dos que tornarà a l'interessat. L'"Exemplar per a l'Administració" del model 030 s'adjuntarà a l'imprés de sol·licitud de participació en les proves selectives.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:

  1. Les persones desocupades que figuren en els servicis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació amb una antiguitat mínima de sis mesos, referida a la data de publicació d'esta orde en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID.
  2. Les persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33 per 100.
  3. Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills.
  4. Les víctimes de violència de gènere.
  5. Les famílies nombroses, en els termes següents:

  - 100 per 100 d'exempció als membres de famílies de categoria especial.
  - 50 per 100 d'exempció als membres de famílies de categoria general.

  Als efectes d'acreditar l'exempció total o, si és el cas, parcial, del pagament de la taxa, els aspirants hauran de presentar, junt amb la sol·licitud de participació, l'annex d'exempció de taxes per drets d'examen que s'adjunta a esta orde, i que es troba disponible, així mateix, en la pàgina www.madrid.org, seguint la ruta ja indicada en la base 3.1.a), adjuntant a l'annex còpia de la següent documentació, segons corresponga en cada cas:

  a) Les persones desocupades: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació amb una antiguitat mínima de sis mesos immediatament anteriors a la data de publicació d'esta convocatòria en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT DE MADRID, informe que haurà de ser expedit pels servicis públics d'ocupació.

  b) Les persones amb discapacitat: targeta o certificat vigent acreditatius del grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, expedits per la Direcció General d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la Comunitat de Madrid, l'Institut de majors i Servicis Socials o un altre òrgan competent per a emetre les dites certificacions; o, si és el cas, en el supòsit de pensionistes, la documentació requerida en els paràgrafs b) i c) de l'article 2.1 del Reial Decret 1414/2006, d'1 de desembre ("Boletín Oficial del Estado" de 16 de desembre de 2006).

  c) Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills: certificat acreditatiu de tal condició, expedit per l'òrgan competent del Ministeri de l'Interior.

  d) Les víctimes de violència de gènere: resolució judicial o orde de protecció dictada a favor de la víctima, o informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis de ser víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'orde de protecció, o qualsevol altra documentació acreditativa de tal condició de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

  e) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o general: títol vigent acreditatiu de tal condició, expedit per la Comunitat Autònoma corresponent.

  No obstant això, no serà necessari aportar la documentació prevista en les lletres a) i e), obtenint-se, d'ofici, la dita informació, llevat que l'interessat no autoritze expressament la consulta establida amb este fi en l'apartat 4 del mencionat annex d'exempció de taxes.

  Igualment, s'obtindrà d'ofici la informació continguda en la lletra b), en el cas que haguera sigut expedida per l'òrgan competent de la Comunitat de Madrid, i amb l'excepció abans ressenyada.


 • Places

  Nombre de places

  60

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 54 places
  - Torn persones amb discapacitat: 6 places


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en estes proves selectives s'ajustaran al model oficial que s'annexa a esta orde, i es dirigiran a la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Justícia i Càrrec de portaveu del Govern, i es podran emplenar per algun dels procediments següents:
  a) Per mitjans electrònics, a través de la pàgina web de la Comunitat de Madrid, omplint el formulari d'este procés al qual s'accedirà seguint la seqüència que s'indica a continuació: "www.madrid.org/Gobierno Regional/Conselleria de Presidència, Justícia i Portaveu del Govern", seleccionant, en "Organització", la "Direcció General de Funció Pública" i posteriorment, l'enllaç "Processos selectius de personal funcionari de nou ingrés en curs/Tècnics i Diplomats Especialistes/Escala Gestió d'Ocupació". Igualment, podrà accedir-se a la sol·licitud des del Portal del Ciutadà de la Comunitat de Madrid.
  Per a la presentació de la sol·licitud per este mitjà caldrà disposar del DNI electrònic o d'un dels certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica, que siguen operatius a la Comunitat de Madrid i expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació".
  b) De forma manual, per mitjà de la impressió del model de sol·licitud d'admissió a estes proves selectives. Així mateix, les sol·licituds es trobaran disponibles gratuïtament en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre, les adreces de les quals s'adjunten a esta convocatòria.
  En este cas, una vegada que hagen omplit la sol·licitud per mitjans electrònics, hauran d'imprimir i firmar el document de sol·licitud obtingut, i presentar-lo, junt amb la documentació requerida que corresponga, en algun dels llocs que s'indiquen en esta convocatòria.

  Per a omplir el model de sol·licitud se seguiran les instruccions que consten en el model, així com les que es detallen en el punt 3.2 d'esta convocatòria.

  Serà imprescindible la FIRMA DE LA SOL·LICITUD per l'aspirant o el seu representant. En este cas, i als únics efectes de presentar la sol·licitud, haurà d'aportar-se el model d'autorització adjunt a esta convocatòria i que es troba disponible, així mateix, en el portal www.madrid.org


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds de participació, junt amb la documentació que corresponga, hauran de presentar-se en algun dels llocs i formes establits en l'article 16.4 de l'Esmentada Llei 39/2015, o en qualsevol de les oficines que s'indiquen a continuació:

  * OFICINES:
  - General de la Comunidad de Madrid: Gran Vía, núm. 3
  - General de la Comunidad de Madrid-2: Plaza de Chmberí, nº 8
  - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno: c/ Carretas, núm. 4
  - Consejería, Empleo y Hacienda: C/ Albasanz, núm. 16
  - Consejería de Transportes, Vivienda y Deporte: Gran Vía, núm. 20
  - Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio: C/ Alcalá, núm. 16
  - Consejería de Sanidad: c/ Aduana, nº 29
  - Consejería de Políticas Sociales y Familia: c/ O'Donnell, nº 50

  Si s'efectia la presentació de la sol·licitud i la seua documentació annexa en una oficina de Correus, es farà en sobre obert, a fi que es procedisca al seu datat i segellat pel funcionari de la dita entitat abans de la seua certificació. Caldrà fer constar com a destinatari la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Presidència, Justícia i Càrrec de portaveu del Govern (calle Miguel Ángel, número 28, 28010 Madrid). En ambdós supòsits, resulta imprescindible la firma de la sol·licitud per l'aspirant que desitge concórrer a estes proves. En cas contrari, es procedirà a la seua exclusió del procés en els termes disposats en la base cinquena.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142666715505&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227844&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142327102355&sm=1109266100977


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar