Detall

Tècnics superiors especialistes, escala superior d'Ocupació.


 • Descripció

  Tècnics superiors especialistes, escala superior d'Ocupació.


 • Organisme


  Govern de la Comunitat de Madrid: Vicepresidència, Conselleria de Presidència i Càrrec de portaveu del Govern
  C/ Pontejos, 3
  28012 Madrid
  web:http://www.madrid.org/es/transparencia/consejeria/vicepresidencia-consejeria-presidencia-y-portavocia-del-gobierno
  Tel: 917206173


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Ampliació de places]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  b) Nacionalitat. Ha de concórrer alguna de les circumstàncies següents:

  Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat al qual li puguen aplicar el Reglament (UE) número 492/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011, relatiu a la circulació lliure dels treballadors dins de la Unió, i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada, la circulació lliure i la residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que formen part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

  Igualment, poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, els familiars del ciutadà de la Unió Europea o d'un altre estat que forme part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, quan l'acompanyen o es reuneixen amb ell, en els termes que disposa l'esmentat Reial decret 240/2007.

  c) Tindre el títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte.

  En cas de titulacions que s'hagen obtingut a l'estranger, s'ha de tindre la credencial d'homologació o, si escau, el certificat d'equivalència corresponent, de conformitat amb la normativa que es puga aplicar a aquest efecte.

  d) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies del cos i l'escala a què es pretén accedir.

  e) Que la persona no haja estat separada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni que es trobe en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial.

  Els aspirants que tinguen una nacionalitat distinta de l'espanyola, a més del requisit esmentat en el paràgraf anterior, no s'han de trobar inhabilitats o en una situació equivalent, ni han hagut d'estar sotmesos a una sanció disciplinària, o equivalent, que els impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  f) Que la persona no ostente la condició de funcionària de carrera del mateix cos i escala sobre els quals versa aquest procés selectiu.

  - Accés al torn de persones amb discapacitat.

  Els aspirants que concórreguen pel contingent de discapacitat en algun dels torns, a més de tindre els requisits de la base 2.1, si escau, segons el que corresponga, han de tindre reconegut un grau de discapacitat igual al 33 %, o superior .
  Els aspirants que puguen necessitar adaptacions de temps i/o de mitjans per a l'execució d'algun dels exercicis de què consta el procés, han de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'annex de sol·licitud d'adaptació que s'incorpora a aquesta ordre, i també s'hi ha d'adjuntar una còpia del certificat mèdic que acredite la necessitat de l'adaptació que s'ha sol·licitat o del dictamen tècnic facultatiu.
  L'aportació de l'annex esmentat i de la documentació acreditativa corresponent es pot fer durant el termini de presentació de sol·licituds o bé dins del termini establit en la base 5.2 d'aquesta convocatòria, que es troba disponible, així mateix, en la pàgina www.madrid.org, seguint la ruta que s'ha indicat en la base 3.1.a, "Presentació de sol·licituds", i s'ha d'adjuntar a aquest annex la documentació acreditativa corresponent.


 • Taxa ordinària

  52,91 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han d'abonar la quantia que en cada cas corresponga, per mitjà de l'imprés normalitzat 030 que, a efectes merament informatius, s'acompanya a aquesta convocatòria.

  L'imprés esmentat es pot obtindre:

  a) A través de la pàgina web de la Comunitat de Madrid www.madrid.org, posicionant-se en "Servicios al ciudadano", "Gestiones i trámites", seleccionant en l'apartat "Servicios electrónicos" l'enllaç "Pago de tasas i precios públicos", a continuació, l'enllaç "Acceso al Servicio" i, finalment, dins de "D. o Examen Titulación Subgrupo A2/Grupo Profesional II", i accedint a "Derechos de examen procedimiento selectivo que se deriven de la formación de la lista de espera o la bolsa de trabajo".
  Així mateix, està disponible en l'accés que ja s'ha assenyalat en la base 3.1.a, per a la presentació telemàtica de la sol·licitud de participació en les proves selectives.

  b) En qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre, les adreces de les quals s'adjunten a aquesta ordre.

  L'imprés 030 consta de tres cossos, que s'han d'omplir tenint en compte les indicacions següents:

  - Centre gestor: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno Pontejos, 1
  - Taxa o preu públic: Drets d'examen per a titulació del subgrup A1/grup professional I.
  - Epígraf taxa: 8011.
  - Total que s'ha d'ingressar: 52,91 euros o, si es tracta de membres de famílies nombroses de categoria general, 26,45 euros.
  - Motivació de la liquidació administrativa: Accés a l'escala superior d'Ocupació.

  Les modalitats de pagament que es poden utilitzar són les que es detallen a continuació:

  a) Pagament per banca electrònica (a càrrec del compte o per mitjà del pagament amb targeta), accedint a la pàgina web de la Comunitat de Madrid, per mitjà de la mateixa seqüència descrita en la base 3.4.1. A aquests efectes, és necessari disposar del document nacional d'identitat electrònic o d'un dels certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, que puguen operar en la Comunitat de Madrid i que els haja expedit algun dels prestadors que inclou la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. L'"exemplar per a l'Administració" del document d'ingrés que es genere per aquest mitjà, en què apareix reflectida la validació mecànica atorgada per l'entitat bancària, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació com a document que acredita l'abonament de la taxa.

  b) Pagament en efectiu: L'interessat s'ha de dirigir amb el model 030, omplit degudament, a qualsevol oficina d'alguna de les entitats col·laboradores que presten el servei de recaptació en la Comunitat de Madrid, i aquestes són les següents: Banco Popular, Banc Sabadell, Banco Santander, Bankia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caixabank i Cajamar.

  En efectuar l'ingrés de la taxa corresponent pels drets d'examen, l'oficina bancària retira i conserva el tercer cos, "Exemplar per a l'entitat col·laboradora", i valida els altres dos, que retorna a l'interessat. L'"Exemplar per a l'Administració" del model 030 s'ha d'adjuntar a l'imprés de sol·licitud de participació en les proves selectives.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exemptes del pagament de la taxa pels dret d'examen.

  1. Les persones que es troben a l'atur i que figuren en els serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació amb una antiguitat mínima de sis mesos, que es refereix a la data de publicació d'aquesta ordre en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
  2. Les persones amb una discapacitat d'un grau igual al 33 %, o superior .
  3. Les víctimes del terrorisme, els cònjuges i els fills d'aquestes.
  4. Les víctimes de violència de gènere.
  5. Les famílies nombroses, en els termes següents:

  - 100 % d'exempció als membres de famílies de categoria especial.
  - 50 % d'exempció als membres de famílies de categoria general.

  A l'efecte d'acreditar l'exempció total o, si escau, parcial, del pagament de la taxa, els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'annex d'exempció de taxes pels drets d'examen que s'adjunta a aquesta ordre, i que es troba disponible, així mateix, en la pàgina www.madrid.org, i han de seguir la ruta indicada en la base 3.1.a, a més d'adjuntar a aquest annex una còpia de la documentació següent, segons corresponga en cada cas:

  a) Les persones que es troben a l'atur: Informe del període ininterromput que hagen estat inscrites en situació de desocupació amb una antiguitat mínima de sis mesos, immediatament anteriors a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, un informe que han d'expedir els serveis públics d'ocupació.

  b) Les persones amb discapacitat: Targeta o certificat vigent que acrediten el grau de discapacitat igual al 33 %, o superior, que els haja expedit la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunitat de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o un altre òrgan competent per a emetre aquestes certificacions; o, si escau, en el cas de pensionistes, la documentació que es requereix en els paràgrafs b i c de l'article 2.1 del Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre (Butlletí Oficial de l'Estat de 16 de desembre de 2006).).

  c) Les víctimes del terrorisme, els cònjuges i els fills d'aquestes. Certificat que acredite aquesta condició i que l'haja expedit l'òrgan competent del Ministeri de l'Interior.

  d) Les víctimes de violència de gènere: Resolució judicial o ordre de protecció que s'haja dictat a favor de la víctima, o informe del Ministeri Fiscal que indique que hi ha indicis de ser víctima de violència de gènere, fins a quan es dicte l'ordre de protecció, o qualsevol altra documentació que acredite aquesta condició, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

  e) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o general: Títol vigent que acredite aquesta condició i que l'haja expedit la comunitat autònoma corresponent.

  No obstant el que s'ha dit amb anterioritat, no és necessari aportar la documentació que preveuen les lletres a i e, ja que s'obté, d'ofici, aquesta informació, llevat que l'interessat no autoritze expressament la consulta establida a aquest fi en l'apartat 4 de l'annex d'exempció de taxes esmentat.

  Igualment, s'obté d'ofici la informació que conté la lletra b, en cas que l'haja expedit l'òrgan competent de la Comunitat de Madrid, i amb l'excepció que s'ha ressenyat abans.


 • Places

  Nombre de places

  49

  Descripció de les places

  -AMPLIACIÓ DE PLACES (BOCM de 29/01/2018 núm. 24): s'amplien un total de 9 places, que es distribueixen de la manera següent:
  - Torn lliure: (30 places).
  - Torn de persones amb discapacitat: (4 places).
  - Promoció interna: (14 places).
  - Promoció interna, reserva per discapacitat: (1 plaça).

  Les places del torn de promoció interna s'acumulen a les del torn lliure en cas que no es queden cobertes. Quan no hi haja aspirants aprovats pel contingent de discapacitat, la plaça o places reservades a aquest contingent s'acumularan a les del torn lliure i/o de promoció interna, segons corresponga. Els aspirants només poden participar en un dels dos torns.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en aquestes proves selectives s'han d'ajustar al model oficial que s'annexa a aquesta ordre, i s'han d'adreçar a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia i Portavocía del Gobierno, i aquestes es poden omplir per algun dels procediments següents:
  a) Per mitjans electrònics, a través de la pàgina web de la Comunitat de Madrid, omplint el formulari d'aquest procés , al qual s'accedeix seguint la seqüència que s'indica a continuació: "www.madrid.org/Gobierno Regional/Consejería de Presidencia, Justicia i Portavocía del Gobierno", seleccionant en "Organización", la "Dirección General de Función Pública" i, posteriorment, l'enllaç "Procesos selectivos de personal funcionario de nuevo ingreso en curso/Técnicos y Diplomados Especialistas/Escala Gestión de Empleo". Igualment, es pot accedir-se a la sol·licitud des del portal del ciutadà de la Comunitat de Madrid.
  Per a la presentació de la sol·licitud per aquest mitjà, és necessari disposar del document nacional d'identitat electrònic o d'un dels certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, que puguen operar en la Comunitat de Madrid i que els haja expedit algun dels prestadors que inclou la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  b) De manera manual, per mitjà de la impressió del model de sol·licitud d'admissió a aquestes proves selectives. Així mateix, les sol·licituds es troben disponibles gratuïtament en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre, les adreces de les quals s'adjunten a aquesta convocatòria.
  En aquest cas, una vegada s'haja omplit la sol·licitud per mitjans electrònics, s'ha d'imprimir i signar el document de sol·licitud que s'ha obtingut, i presentar-lo, juntament amb la documentació requerida que corresponga, en algun dels llocs que s'indiquen en aquesta convocatòria.

  Per a omplir el model de sol·licitud s'han de seguir les instruccions que consten en aquest, així com les que es detallen en el punt 3.2 d'aquesta convocatòria.

  És imprescindible la SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD per l'aspirant o el seu representant. En aquest cas, i als efectes únics de presentar la sol·licitud, s'ha d'aportar el model d'autorització adjunt a aquesta convocatòria i que es troba disponible, així mateix, en el portal www.madrid.org


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds de participació, juntament amb la documentació que corresponga, s'han de presentar en algun dels llocs i de les maneres establits en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015, o en qualsevol de les oficines que s'indiquen a continuació:

  * OFICINES:
  - General de la Comunitat de Madrid: Gran Vía, núm. 3
  - General de la Comunitat de Madrid-2: Plaça de Chamberí, núm. 8
  - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno Pontejos, 1 C/ Carretas, núm. 4
  - Consejería, Empleo y Hacienda: C/ Albasanz, núm. 16
  - Consejería de Transportes, Vivienda y Deporte: Gran Vía, núm. 20
  - Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio: C/ Alcalá, núm. 16
  - Consejería de Sanidad: C/ Aduana, núm. 29
  - Consejería de Políticas Sociales y Familia: C/ O'Donnell, núm. 50

  Si es presenta la sol·licitud i la documentació annexa d'aquesta a una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert, a fi que es un funcionari d'aquesta entitat la date i la segelle abans que se certifique, i ha de constar com a destinatària la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (carrer Miguel Ángel, número 28, 28010 Madrid).

  En els dos casos, és imprescindible la signatura de la sol·licitud per l'aspirant que vol concórrer a aquestes proves. En cas contrari, l'exclouran del procés en els termes que disposa la base cinquena.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142666715505&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227844&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142327102355&sm=1109266100977


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar