Detall

- Psicòleg/psicòloga, (Grup A1) - Treballador/a Social (Grup A2) - Educardor/a Social (Grup A2)


 • Descripció

  - Psicòleg/psicòloga, (Grup A1)
  - Treballador/a Social (Grup A2)
  - Educardor/a Social (Grup A2)


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva
  Tel:962504887
  Fax:962503668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Informació pública de les bases]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A/B - Llicenciatura / Diplomatura


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola, o la d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol d'aquells estats als quals en virtut de tractats internacionals celebrats per aquella i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, i en els termes que preveu l'art. 57 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, per Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  Els aspirants de nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar per mitjà de declaració responsable o un altre mitjà admés en dret, tindre un coneixement adequat de l'idioma espanyol, i se'ls podrà exigir, si és el cas, la superació de proves amb tal finalitat.
  b) Edat: tindre complits setze anys d'edat i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació d'instàncies, del títol detallat en l'annex de cada lloc de treball.
  d) Compatibilitat funcional: no patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca el normal exercici de les corresponents funcions de la seua escala i categoria
  e) Habilitació: no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions publiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola deuran, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària a condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la Funció Pública, s'adjuntarà declaració responsable.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen es fixen en la quantitat de:

  - 80 euros Grup A1
  - 70 euros Grup A2

  Segons el que disposa l'Ordenança Fisca lreguladora de la Taxa per Drets d'Examen, els quals seran satisfets per mitjà d'ingrés o transferència bancària en el compte obert en l'entitat BANKIA ES87 2038 6196 4664 0000 0188. Caldrà indicar en el concepte "Taxes d'examen" el lloc a què s'opta i el nom de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Treballador/a Social. Destinació: Servicis Socials. (Anexo I)
  - Psicòleg/psicòloga. Destinació: Servicis Socials. (Anexo II)
  - Educardor/a Social. Destinació: Servicis Socials (Anexo III)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mancomunidadhoyabunyolchiva.es/1/images/stories/docs/resolucion-presidencia-82-bases-servicios-sociales.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar