Detall

Tècnic superior en biologia.


 • Descripció

  Tècnic superior en biologia.


 • Organisme

  Servicio de Salud de las Illes Balears
  Reina Esclaramunda, 9
  07003 Palma
  Tel:971 175 600


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tindre reconegut este dret per mitjà d'una norma legal. Poden participar igualment -siga quina siga la seua nacionalitat- el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o bé siguen majors de la dita edat i tinguen la condició de dependents.

  b) Tindre la llicenciatura de ciències biològiques o el grau de biologia, o estar en condicions d'obtindre dins del termini per a presentar sol·licituds.

  c) Tindre els coneixements de llengua catalana que exigix la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

  d) Tindre la capacitat funcional necessària per a exercir les funcions que es deriven del nomenament.

  e) Tindre complits 16 anys i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, l'aspirant serà exclòs de les llistes.

  f) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial per a accedir al cos o a l'escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a què s'exercien en el cas del personal laboral que haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedisca accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

  g) Presentar la sol·licitud en el temps i forma segons la convocatòria de la categoria a què s'opta.

  h) Satisfer la taxa de 11,29 € per a inscriure's en les proves selectives.

  i) No incórrer en el moment del nomenament en causa alguna d'incompatibilitat, segons allò que s'ha previst per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques.

  j) No estar afectat per una resolució que implique ser exclòs de la borsa.


 • Taxa ordinària

  11,29 €


  Descripció de la taxa

  Per a pagar la taxa, pot fer-se telemàticament en el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que ha de consignar-se en el model de document tributari 046 és "BOGN" i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifique l'abonament.


 • Exempció / Reducció taxes

  No han d'abonar la taxa les persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior en el 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Adscrita a la Subdirecció de Compres i Logística del Servici de Salut. amb les funcions pròpies de la categoria, així com les següents:

  a) Gestió economicofinancera de diverses àrees de la Central de Compres.
  b) Depuració i manteniment del catàleg de productes.
  c) Anàlisis econòmiques i actualització d'ofertes econòmiques.
  d) Resolució d'incidències.
  e) Gestió documental de l'àrea.
  f) Gestió organitzativa i funcional dels recursos humans de l'àrea.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud, el model d'autobaremació i les instruccions per a omplir-los poden descarregar-se en format PDF des de la web www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud i els annexos -havent pagat prèviament la taxa corresponent- han de presentar-se en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat en el carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en algun dels registres de les gerències territorials del Servici de Salut, o bé per qualsevol de les vies que establix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds que es presenten per mitjà de les oficines de Correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus les date i les segelle abans de certificar-les. Igualment, amb la sol·licitud ha de presentar-se la documentació per a acreditar els mèrits al·legats, per mitjà dels documents originals i les fotocòpies corresponents per a compulsar (o bé les còpies ja compulsadas).

  A fi d'agilitzar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'haja presentat en algun registre que no pertanga al Servici de Salut es recomana als aspirants que informen d'això a la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals escrivint al correu electrònic sscc.rrhh@ibsalut.es i fent constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar