Detall

Psicòleg/psicòloga


 • Descripció

  Psicòleg/psicòloga


 • Organisme

  Mancomunidad La Vega
  Tel:966755639
  Fax:966754213


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Acreditació específica en matèria d'intervenció familiar, avaluació i intervenció clínica o terapèutica.


 • Requisits generals

  a).- Ser espanyol o, d'acord amb el que establix Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats a què, en virtut de Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels natius d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b).- Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c).- Estar en possessió del títol de Grau en Psicologia o equivalent, o en condicions d'obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  d).- Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Els aspirants amb minusvalidesa acreditaran els requisits d'estar afectats per discapacitat de grau igual o superior al 33% i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, per mitjà de certificació expedida pel Centre Base d'Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o d'un altre Organisme amb la mateixa competència en la matèria.
  e).- No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f).- No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  22,50 €


  Descripció de la taxa

  El dit ingrés podrà efectuar-se directament o per mitjà de transferència en l'Entitat Banc Sabadell, compte el codi d'identificació del qual és l'ES59 0081 1445 3400 0101 6606, del qual és titular la Mancomunitat La Vega o, si és el cas, per gir postal o telegràfic, on caldrà especificar en tots els casos "Borsa de psicòlegs/psicòlogues 2017" junt amb la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.


 • Documentació / Informació

  Podran obtindre les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs en la web de la Mancomunitat i seran subscrites pels interessats i en elles manifestaran que reunixen totes les condicions que s'exigixen en la base 2a i es dirigiran al President de la Mancomunitat.

  A la instància s'adjuntarà:
  a).- Justificant d'haver ingressat la Taxa de drets d'examen.
  b).- Còpia del Document Nacional d'Identitat en vigor.
  c).-copia del Títol de Grado en Psicologia o equivalent.
  d).- Documentació que acredite els mèrits a valorar en la fase de concurs. La documentació acreditativa dels mèrits a valorar es farà per mitjà d'original o fotocòpia compulsada o confrontada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Mancomunitat Servicis Socials La Vega (Plaça de l'Ajuntament 4 Redován Alacant 03370), o en la forma que determina l'article16.4 de la Llei 39/2015, de la Llei Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.mancomunidadlavega.es/gobiernotransparencia/transparencia-mlv/empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar