Detall

PEÓ DE NETEJA ESCOLES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS


 • Descripció

  PEÓ DE NETEJA ESCOLES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS


 • Organisme

  Callosa d'En Sarrià
  Plaza De España, 1
  Tel:965880050
  Fax:965880125


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjuí del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'empleat públic.
  e) Estar en possessió del Certificat d'escolaritat o titulació equivalent.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves de selecció, en les quals els aspirants faran constar que reunixen les condicions exigides en les presents bases, es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià.

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada amb:
  - Fotocòpia compulsada del DNI o, si és el cas, passaport.
  - Curriculum vitae.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica.
  - Fotocòpies compulsada dels mèrits i circumstàncies al·legats que hagen de ser valorats.
  Tot degudament compulsat.

  Per a ser admeses i, si és el cas, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants presentaran una declaració responsable en què manifesten que reunixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, havent d'acreditar-los posteriorment, en el cas que foren seleccionades.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'entrada d'este Ajuntament (plaça d'Espanya,1 03510 Callosa d'en Sarrià) o bé per mitjà del procediment que regula la Llei Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.callosa.es/es/trabajo-publico/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar