Detall

Arquitecte/a.


 • Descripció

  Arquitecte/a.


 • Organisme

  Massamagrell
  Plaça Constitució, 12
  Tel:961440051
  Fax:961445075


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea, en els termes que preveu l'article 57 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques corresponents a la plaça que es convoca.
  d) Estar en possessió de la titulació exigida: arquitecte superior, expedit d'acord amb la legislació vigent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o grau en arquitectura més màster universitari en matèria d'arquitectura, o titulació equivalent. En tot cas, l'equivalència l'haurà d'acreditar la persona aspirant.
  e) No haver sigut separada per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No trobar-se incursa en causa d'incompatibilitat d'acord amb la legislació vigent.


 • Taxa ordinària

  47,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa per drets d'examen s'ingressarà en qualsevol de les entitats bancàries de Massamagrell; únicament s'ha de fer constar el nom de la persona aspirant, el DNI i plaça a què es presenta.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exemptes del pagament dels drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100, les dites persones hauran de presentar certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d'altres Administracions Públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33%, i ho facen constar en la instància.

  EXEMPCIONS

  Estan exemptes del pagament dels drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, les quals hauran de presentar certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33 %, i ho facen constar en la instància.

  DESCOMPTES

  S'aplicarà el 50 % de l'import esmentat de la taxa de drets d'examen quan els subjectes passius estiguen en situació de desocupació i complisquen els requisits següents:

  1r Que en el moment de l'acreditació, d'acord amb el termini que es determine en les bases de les convocatòries, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.

  2n Que així mateix, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional.

  Aquesta situació, s'acreditarà per mitjà d'un certificat del Servei Valencià d'Ocupació quant al primer supòsit, i amb un certificat de rendes, quant al segon.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant participar en les proves de selecció corresponents, en què les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen totes i cada una de les condicions que s'hi exigeixen, es dirigiran a la persona titular de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Massamagrell, amb el model que figura en la pàgina web municipal (seu electrònica) o en paper en el registre d'entrada.

  La instància s'acompanyarà amb:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia del títol acadèmic exigit per a participar en el procés selectiu o justificant d'haver-ne abonat les taxes per a l'expedició.
  c) Curriculum vitae, en què s'acrediten documentalment els mèrits (base huitena).
  d) Justificant de pagament dels drets d'examen, mitjançant ingrés en una entitat bancària, amb el concepte "Drets d'examen plaça arquitecte/a".


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament, de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Plaça de la Constitució 12 - CP: 46130
  Tel: 961 440 051
  adreça electrònica: info@massamagrell.es


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://massamagrell.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar