Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Alborache
  Av. Musica, 32
  Tel:962516002
  Fax:962508158


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjuí del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que puga establir-se per llei.
  c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la que es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió de la titulació exigida: Títol de Batxiller Superior, Cicle Formatiu de grau superior o equivalent o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies.

  * Accés persones amb discapacitat.

  - En les presents proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que els altres aspirants.
  - Els aspirants discapacitats hauran de presentar certificació expedida per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acredite tal condició. En tot cas, hauran de presentar certificat de la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.
  - El Tribunal establirà per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de la prova. A estos efectes els interessats hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen haurà d'ingressar-se en el compte municipal número ES71 3058 7011 9027 3270 0011.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

  1. Es concedirà una bonificació a aquelles persones que acrediten tindre la condició de minusvàlid amb la graduació següent:
  - Grau de minusvalidesa entre el 33% i el 65% ...................................... 40%
  - Grau de minusvalidesa superior al 65% ............................................... 100%

  Es consideraran persones amb minusvalidesa els qui tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
  Haurà d'acreditar-se en aplicació a l'art.2.1 del Reial Decret 1414/2006 per mitjà dels documents següents:

  - Resolució o certificat expedits per l'òrgan competent de les CCAA corresponents.
  - El grau de minusvalidesa superior al 33% s'acreditarà mitjançant una resolució o certificat expedits per l'òrgan competent de les comunitats autònomes corresponents.

  2. Es concedirà una bonificació del 90% a aquelles persones que presenten certificat del SERVEF en el qual acredite la seua situació de desempleat i de no estar percebent prestacions a nivell contributiu. Per a este últim apartat 2 de l'article 7, haurà d'aportar-se la certificació de situació laboral expedida per l'organisme competent.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants faran constar que reunixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opte, es dirigiran a l'alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament i es presentaran segons el model oficial inclòs en l'annex I.

  Els sol·licitants, manifestaran en les instàncies:

  1.- Que reunixen totes les condicions que s'exigixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  2.- La relació concreta i numerada de mèrits a valorar, acompanyada amb el formulari d'autobaremació (annex III) i la còpia compulsada dels documents que els acrediten.
  Si no es presenten els documents durant el termini de presentació d'instàncies, no seran valorats.
  3.- Un telèfon en què puguen ser localitzats en horari de matí.

  La instància haurà d'anar acompanyada amb els documents següents:

  - Fotocòpia del NIF o, si és el cas, passaport.
  - Justificant del pagament de dret d'examen.
  - Tots els documents que acreditatius dels mèrits que seran objecte de valoració en el present procés selectiu, i no s'admetran altres mèrits aportats després de la finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre electrònic General d'este Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alborache.es/report/constitucion-bolsa-empleo-administrativoa


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar