Detall

Metges forenses, Gestió processal i administrativa, Tramitació processal i administrativa i Auxili judicial al servei de l'Administració de justícia.


 • Descripció

  Metges forenses, Gestió processal i administrativa, Tramitació processal i administrativa i Auxili judicial al servei de l'Administració de justícia.


 • Organisme


  Generalitat de Catalunya: Departament de Justícia
  Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
  08010 Barcelona
  Tel. 93 316 41 00
  Fax 93 316 43 51
  Webhttp://www.gencat.net/generalitat/cas/govern/estructura.htm


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  - Gestió processal i administrativa: Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari de tractament de textos amb entorn gràfic.
  - Tramitació processal i administrativa: coneixements de mecanografia amb una velocitat mínima de 220 pulsacions per minut en màquina d'escriure o teclat d'ordinador i coneixements de mitjans ofimàtics a nivell d'usuari de tractament de textos en entorn gràfic.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Ser major de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. Per al cos d'auxili judicial, ser major de 18 anys.
  c) Tindre o estar en condicions d'obtindre el títol exigit per a accedir a cada cos d'acord amb el que establisca la convocatòria. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la documentació que acredita l'homologació.
  d) No patir cap malaltia, ni limitació física o psíquica incompatible amb el desenrotllament de les funcions corresponents. Les persones aspirants que tinguen la condició legal de persones amb grau de discapacitat han d'acreditar la compatibilitat funcional per a exercir les tasques encomanades, per mitjà d'un dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent.
  e) No haver sigut objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, a menys que s'haja obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.
  f) No haver sigut objecte de separació, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d'inhabilitació per a desenrotllar les funcions públiques, llevat que s'haja sigut degudament rehabilitat.
  g) No haver sigut sancionat per falta molt greu o per dos faltes greus, sempre que la sanció no haja sigut cancel·lada.
  h) No haver sigut objecte de destitució i exclusió a conseqüència de la tramitació d'un procediment de rendiment insuficient o falta de capacitat del servici de l'Administració de justícia, previst en l'Orde JUS/250/2009, de 13 de maig, per la qual es regula la selecció, la formació i el nomenament del personal interí dels cossos de funcionaris al servici de l'Administració de justícia a Catalunya.
  i) No haver sigut exclòs per no haver superat el curs de formació o el període de pràctiques de la convocatòria immediatament anterior, respecte del cos en el qual es vol accedir.
  j) No incórrer en cap causa d'incompatibilitat.

  * Persones que tinguen la condició legal de discapacitades.

  Les persones aspirants que tinguen la condició legal de discapacitades fa falta que ho indiquen en la sol·licitud de participació han d'acreditar la compatibilitat funcional per al desenrotllament de les tasques encomanades, per mitjà del dictamen oficial de discapacitat expedit per l'equip multiprofessional competent (vegeu l'article 5.1.h).


 • Documentació / Informació


  * Sol·licitud per a primer ingrés en borsa.

  - Les persones interessades a formar part de les borses de personal interí han de presentar el model de sol·licitud per a accedir a la borsa, les sol·licituds de participació, que es tramiten EXCLUSIVAMENT de forma ELECTRÒNICA, estan disponibles en la pàgina web de Tràmits gencat http://web.gencat.cat/ca/tramits). El sistema facilita un codi d'usuari i contrasenya per a tramitar la sol·licitud de participació. Així mateix, l'accés al sistema permet tindre coneixement de l'estat en què es troba el procediment de selecció.
  - Les persones interessades han d'omplir els diferents apartats de la sol·licitud de participació d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a dades personals, cos o cossos en què desitgen treballar, àmbits territorials i partits judicials triats, requisits i mèrits al·legats. Les dades corresponents al telèfon i adreça electrònica que figuren en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques dades vàlids als efectes d'avisos i notificacions.
  - NOMÉS han de presentar una sol·licitud en què han de fer constar el cos o cossos de què vulguen formar part, d'acord amb els requisits generals i específics exigits en la base 2 per a cada cos. En el cas que les persones interessades presenten més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.
  - D'acord amb el que establix l'article 4.3 de l'Orde JUS/141/2017, de 5 de juliol, les persones interessades només poden sol·licitar pertànyer simultàniament a les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa. Per tant, les persones que vulguen formar part de la borsa de personal interí del cos d'auxili judicial no poden presentar sol·licitud de participació per a formar part de les bosses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa, en ser incompatible la pertinença a la borsa del cos d'auxili judicial amb la pertinença a la borsa de qualsevol dels altres dos cossos.
  - Una vegada omplida, tramitada i registrada per via telemàtica la sol·licitud, es considera presentada davant de l'Administració. Efectuada la tramitació i el registre de la sol·licitud, el sistema genera un document en què consten les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, dades personals, dades acadèmics, àmbits territorials i partits judicials sol·licitats.

  * Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació o d'actualització de dades.
  - S'ha d'adjuntar, escanejada, la documentació que acredita els requisits i mèrits al·legats, excepte el certificat mèdic, que serà requerit a les persones interessades novament accés en el moment del seu nomenament.
  A fi de completar la informació, les persones aspirants han d'omplir les declaracions pertinents i atorgar, si així es considera, l'autorització requerida per a l'obtenció del certificat d'antecedents penals, de conformitat amb la base 5.1.f.

  * Opcions d'àmbits territorials i partits judicials: (Vegeu l'article 3.6 de la convocatòria) han d'indicar com a mínim tres partits judicials.
  Les persones interessades a formar part de la borsa de personal interí del cos de metges forenses poden optar per un àmbit territorial o més d'un corresponents a les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, sense opció a excloure cap grup dels partits judicials que la integren.


 • Lloc de presentació

  Tramitació Telemàtica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://web.gencat.cat/ca/tramits


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar