Detall

Auxiliar de teleajuda domiciliària.


 • Descripció

  Auxiliar de teleajuda domiciliària.


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Tindre una discapacitat igual o superior al 33 per cent de caràcter físic.
  e) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  f) Estar en possessió del permís de conduir B.
  g) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  h) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  i) Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols de l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols.

  * Accés persones amb discapacitat.

  Per a les persones discapacitades que ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, els interessats hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en aquesta oposició, en què reflectiran les necessitats específiques que tinguen per a accedir al procés de selecció, adjuntaran el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de minusvalidesa competent, i acreditaran d'una manera fefaent la deficiència o deficiències permanents que han donat origen al grau de minusvalidesa reconegut.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'aquests drets es podrà efectuar, per mitjà de transferència bancària al compte corrent número ES36 2038-9939-99-6000393489 que aquesta diputació té obert en BANKIA de Castelló, o per gir postal o telegràfic, en què s'indicarà clarament la plaça a què s'aspira.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en les corresponents proves d'accés haurà d'omplir la sol·licitud que els serà facilitada a les oficines de la Diputació de Castelló i que també estarà disponible en la pàgina web següent: www.dipcas.es/va/. S'hi adjuntarà:
  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, en el cas que es tracte d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  b) El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar per mitjà de gir postal o telegràfic, es consignarà el número de gir.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) Fotocòpia del permís de conduir tipus B.
  e) En el cas de sol·licitar adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o, a falta d'això, fotocòpia de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat en els termes regulats per l'Orde 3/2010 de 26 de març de la Conselleria de Benestar Social.
  Les persones aspirants hauran de comprometre's a jurar o prometre el que preveu l'article 62.c de la Llei 5/2015 de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 58.c de la Llei 10/2010 d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  Les sol·licituds es dirigiran al president de la Diputació Provincial de Castelló.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Diputació, o en la forma que determina la Llei de 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Així mateix, les sol·licituds es podran presentar en les oficines d'assessorament a municipis, dependents d'aquesta diputació, ubicades en les localitats de la província de Castelló que s'indiquen:

  12300-MORELLA, c. Sant Julià, 52.- Tel. 964-17 31 72
  12330-TRAIGUERA, c. Ample, 11.- Tel. 964-46 80 00.
  12160-BENASSAL, pl. Don Blasco, 21.- Tel. 964-44 20 00.
  12200-ONDA, pl. Espanya, 20.- Tel. 964-77 07 92
  12448-MONTANEJOS, pl. Espanya, 15.- Tel. 964-13 13 12
  12400-SOGORB, pl. Almodí 1.- Tel. 964-25 66 84


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dipcas.es/es/recursos-humanos.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar