Detall

Tècnic mitjà en Creació d'Empreses


 • Descripción

  Tècnic mitjà en Creació d'Empreses


 • Organismo

  Diputació Castelló
  Plaza de las Aulas, s/n
  Tel. 964 359600
  12001 Castellón


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Plazo

  TANCAT


 • Proceso selectivo

  OPOSICIÓ


 • Tipo de prueba

  Concurs oposició


 • Grupo

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisitos generales

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També podran participar siga quina siga la seua nacionalitat el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Igualment s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, on s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Títol de llicenciatura/diplomatura/grau en Dret, Econòmiques, Empresarials i Direcció i Administració d'Empreses o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  f) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  i) Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

  * Accés persones amb discapacitat.

  Per a les persones discapacitades que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquests efectes, les persones interessades hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en aquesta oposició, en què reflectiran les necessitats específiques que tinguen per a accedir al procés de selecció i adjuntaran el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de minusvalidesa competent, que acredite de manera fefaent la deficiència o deficiències permanents que han originat el grau de minusvalidesa reconegut.


 • Tasa ordinaria

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'aquests drets es podrà efectuar, per mitjà de transferència bancària al compte corrent número ES36 2038-9939-99-6000393489 que aquesta diputació té obert en BANKIA de Castelló, gir postal o telegràfic, en què s'ha d'assenyalar clarament la plaça a què s'aspira.


 • Plazas

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Torn lliure.


 • Documentación / Información

  Qui desitge participar en les corresponents proves d'accés haurà d'omplir la sol·licitud que se'ls facilitada a les oficines de la Diputació de Castelló i estarà disponible en la següent pàgina web: www.dipcas.es/va. S'hi ha d'adjuntar:
  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, en el cas de que es tracte d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  b) El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament s'efectua per mitjà de gir postal o telegràfic, es consignarà el número de gir.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) En el cas de sol·licitar adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o, a falta d'això, de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat en els termes regulats per l'Orde 3/2010 de 26 de març de la Conselleria de Benestar Social.

  - Els aspirants hauran de comprometre's a jurar o prometre el que preveu l'article 62.c de la Llei 5/2015 de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 58.c de la Llei 10/2010 d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  - Les sol·licituds s'adreçaran al president de la Diputació Provincial de Castelló.


 • Lugar de presentación

  En el Registre General de la Diputació, o en la forma que determina la Llei de 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Així mateix, les sol·licituds es podran presentar en les oficines d'Aasessorament a Mmnicipis, dependents d'aquest diputació, ubicades en les localitats de la província de Castelló que s'assenyalen:

  12300-MORELLA, c. Sant Julià, 52.- Tel. 964-17 31 72
  12330-TRAIGUERA, c. Ample, 11.- Tel. 964-46 80 00
  12160-BENASSAL, pl. Don Blasco, 21.- Tel. 964-44 20 00
  12200-ONDA, pl. Espanya, 20.- Tel. 964-77 07 92
  12448-MONTANEJOS, pl. Espanya, 15.- Tel. 964-13 13 12
  12400-SOGORB, pl. Almodí 1.- tel. 964-25 66 84


 • Otras formas de presentación

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de correus, en la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enlaces de interés


  Informació en web organisme

  http://www.dipcas.es/es/recursos-humanos.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar