Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Torrevieja
  Plaza de la Constitución, 4
  Tel:965710250
  Fax:965710116


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mínima de 1'65 metres els hòmens i 1'60 metres les dones.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0'16 Kw/Kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament General de Conductors, aprovat per RD 772/1997 de 30 de mayo) o el permís de conducció de la classe A2 que autoritza per a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 Kw i una relació potència/pes màxima de 0'2 Kw/Kg i no derivades d'un vehicle amb mes del doble de la seua potència (Reglament General de Conductors aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig).


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del titule de Batxiller Superior o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència haurà de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en este sentit pels aspirants.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb la totalitat de les prescripcions establides en l'annex II, quadro d'exclusions mèdiques, de l'Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  Totes les condicions enumerades hauran de complir-se pels aspirants l'últim dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, excepció feta de les detallades en la lletra e), que haurà de referir-se al moment de terminació de les proves selectives amb la publicació de la llista d'aprovats.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 1 plaça
  - Torn de mobilitat: 1 plaça

  Places incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2015.

  Si la plaça oferida pel torn de mobilitat no fóra coberta per este procediment de selecció per algun motiu, incrementarà la que haja de ser coberta pel torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en les proves selectives convocades es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament, sense que calgai l'abonament de cap tipus de taxa per a participar en estes proves selectives.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'este ajuntament, o en la forma que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar