Detall

Auxiliars administratius


 • Descripció

  Auxiliars administratius


 • Organisme

  Alcalà de Xivert
  Purísima, 23
  Tel:964410301
  Fax:964410139


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o nacionalitat d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que preveu la Llei estatal que regule esta matèria, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. En este cas, els aspirants hauran d'acreditar el domini parlat i escrit del castellà.
  b) Estar en possessió del Títol de Graduat en ESO o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat de jubilació forçosa.
  d) No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari o inhabilitat/ada en els termes establits en l'article 56.1 d. del Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Esta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència de títols.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació.

  Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu; en este sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió del funcionari, i caldrà complir tots els requisits que determinen les bases.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran satisfets pels aspirants pels mitjans següents:

  - Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, en les oficines municipals síties al carrer Puríssima.
  - Per mitjà del seu ingrés en l'Oficina de BANKIA d'Alcalà de Xivert, IBAN ES76 2038 6331 5860 0000 6079, sítia a la plaça Frontó, 8 d'esta localitat.
  - Per mitjà de transferència bancària de conformitat amb el que preveu l'article. 16.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú.
  A l'efecte de identificar l'ingrés, en la transferència bancària haurà de constar obligatòriament el nom i cognoms de l'aspirant, així com el seu DNI i la identificació de les proves selectives a què opta.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, i es formalitzaran en el model d'instància que s'inclou com a annex II d'estes bases.
  Igualment, a fi de garantir el principi de publicitat, es donarà coneixement públic del model d'instància, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i a https://alcaladexivert.sedelectronica.es

  A la instància s'adjuntarà:
  a) Còpia compulsada del DNI o documentació equivalent per als no nacionals.
  b) Còpia compulsada de la titulació acadèmica.
  c) Declaració de no patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions. (annex III).
  d) Declaració de no trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incapacitat o incompatibilitat establits en la legislació vigent. (Annex III).
  e) Declaració de no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. (Annex III).
  f) Currículum vitae i fotocòpia simple de la documentació acreditativa dels mèrits i circumstàncies que s'al·leguen per a la fase de valoració dels mèrits que siguen baremables.
  g) Justificant de pagament de taxes.

  D'acord amb l'article15.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre del Procediment Administratiu Comú, tota la documentació haurà de presentar-se en idioma castellà o valencià. En el cas que la documentació original es trobe en un altre idioma, haurà d'acompanyar-se amb la traducció jurada corresponent. La documentació que no complisca estos requisits es tindrà per no presentada tant als efectes d'admissió dels aspirants, com de valoració dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

  NOTA: en el cas de presentació en lloc diferent del mateix ajuntament, haurà de remetre's escanejada la sol·licitud segellada adjuntant els documents requerits al correu electrònic rosa.catala@alcaladexivert.es perquè l'Ajuntament tinga coneixement i puga incloure l'aspirant en la relació provisional d'aspirants, que es publicarà després de finalitzar el termini de presentació d'instàncies. Igualment, tot escrit posterior que es presente dins de termini en lloc diferent de l'Ajuntament haurà de ser remés dins d'eixe mateix termini, escanejat al correu electrònic anterior; i en cas contrari, es tindrà per no presentat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alcaladexivert.sedelectronica.es/info.3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar