Detall

Peó encaregat del cementeri municipal


 • Descripció

  Peó encaregat del cementeri municipal


 • Organisme

  Mutxamel
  Av. Carlos Soler, 46
  Tel:965953711
  Fax:965955699


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres Agrupacions Professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits especifics

  - Disposar de permís per a conduir turismes.


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, en els termes que preveu la llei estatal que regula esta matèria.

  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servici de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat, en el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.


 • Taxa ordinària

  6,01 €


  Descripció de la taxa

  * INFORMACIÓ PER A EL PAGAMENT DE LA TAXA PER DRETS D'EXAMEN

  El pagament de la taxa per drets d'examen pot realitzar-se amb l'autoliquidació expedida per l'Ajuntament en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que figuren en l'anvers del document.

  Igualment, podrà realitzar-se el pagament de l'autoliquidació per mitjà de l'ús de targeta bancària a través de la passarel·la de pagament existent en la pàgina web de l'Ajuntament de Mutxamel (https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html?CODCPR=9052180&EMISSORA=030909) o personant-se en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà sítia en Av. Carlos Soler 64 de Mutxamel.

  Per a obtindre el document de pagament (autoliquidació) la persona interessada haurà de personar-se en les oficines municipals o accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel (https://sedeelectronica.mutxamel.org).


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en la selecció ho sol·licitaran per mitjà d'instància dirigida a l'alcalde d'este ajuntament, en la qual faran constar que reunixen tots els requisits establits en les bases.

  A la instància s'adjuntarà:

  - Fotocòpia autentificada del permís de conduir.
  - Justificant d'haver abonat les taxes per drets d'examen.
  - Els documents justificatius de mèrits per a ser valorats.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Mutxamel o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.

  AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
  Av. Carlos Soler,46
  Mutxamel (Alacant)


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mutxamel.org/pagina.asp?tipo=submenu&submenu=2506&menu=40


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar