Detall

Borses de treball de professors de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, especialitats: flauta, trompeta, violí, fagot, percussió i viola.


 • Descripció

  Borses de treball de professors de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, especialitats: flauta, trompeta, violí, fagot, percussió i viola.


 • Organisme

  PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO, 1
  Tel:961975800
  Fax:963952201


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: podrà participar en el procés selectiu qualsevol ciutadà/ana de qualsevol nacionalitat, i serà necessari comptar amb el corresponent permís de residència i treball en el cas d'una nacionalitat extracomunitària, en el moment de la contractació en cas de passar a formar part d'alguna de les borses.
  b) Capacitat legal: tindre capacitat per a contractar la prestació del seu treball, d'acord amb el que preveu l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.
  c) Tindre una edat compresa entre els 18 anys complits i l'edat precisa per a causar dret de pensió en la Seguretat Social, dins del termini assenyalat per a inscriure's.
  d) Compatibilitat: No incórrer en cap causa d'incompatibilitat que li impedisca l'exercici de funcions en règim general amb una entitat de l'Administració pública.
  e) No patir malaltia ni limitacions físiques o psíquiques incompatibles amb el normal exercici de les funcions corresponents.
  f) Titulació requerida: estar en possessió d'un Títol Superior de Música en l'especialitat de l'instrument corresponent o, a falta d'això, acreditació de coneixements musicals.
  g) Habilitació: no haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada.

  Tots els requisits exigits en els punts anteriors hauran de posseir-se en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's en la data de la contractació, els quals s'hauran d'acreditar prèviament a esta.

  Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres aspirants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques, només en els casos en què siguen incompatibles amb l'exercici de les tasques o funcions corresponents. Per a estes persones, quan prèviament ho hagen sol·licitat en la instància, el Tribunal adaptarà en la mesura que es puga, el temps i mitjans de realització dels exercicis de manera que gaudisquen d'igualtat de condicions.


 • Places

  Descripció de les places

  Les places, seran cobertes per mitjà de contractació laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en este procés selectiu hauran d'emplenar la sol·licitud d'inscripció a través de la web "muv.ac": www.muv.ac/orquestra-de-la-comunitat-valenciana, i emplenar el perfil a "muv.ac", com a mínim, amb les dades i documents següents:

  a) En l'apartat "Dades Personals", dades personals completes.
  b) En a l'apartat "Currículum", currículum acadèmic i professional.
  c) En l'apartat "Documents":
  c1) Requisit 2.1.1
  - Document d'Identitat / Passaport / NIE / Permís de treball i residència
  c2) Requisit 2.1.3.
  - Diploma escanejat o document acreditatiu de la possessió del títol superior o equivalent de l'instrument al qual es presenta.

  PRESELECCIÓ
  Finalitzat el període d'inscripció, es realitzarà la preselecció. Esta preselecció es realitzarà per currículum i mèrits pel/per la solista de la secció corresponent a cada instrument, o, en el cas que existisca alguna impossibilitat justificada perquè puga realitzar este treball, el desenvoluparan o bé el cosolista o bé l'ajuda de solista.
  La valoració curricular serà en funció dels paràmetres següents:
  Currículum:
  - Formació musical
  - Experiència prèvia en orquestres professionals
  - Premis obtinguts
  Altres mèrits

  Cada aspirant rebrà a través del correu electrònic especificat en la mateixa inscripció, una notificació respecte de la seua admissió o no, des de la plataforma muv.ac. Rebuda la notificació corresponent, en el termini estipulat per a això, que apareixerà detallat en la mateixa plataforma (és a dir, com a màxim 5 dies abans de l'audició una vegada rebuda la notificació), haurà de confirmar que l'ha rebuda.

  AUDICIONS. TERMINIS I DATES
  Les sol·licituds per a participar en el procés selectiu es realitzaran de conformitat amb els terminis i dates que s'indiquen per a les audicions corresponents para cada un dels instruments especificats en l'annex II.

  - FLAUTA:
  Dia: 16/09/2017
  Hora: 08.30 h

  - TROMPETA:
  Dia: 18/09/2017
  Hora: 08.30 h

  - VIOLÍ
  Dia: 30/09/2017
  Hora: 08.30 h

  - FAGOT
  Dia: 17/09/2017
  Hora: 08.30 h

  - PERCUSSIÓ
  Dia: 22/09/2017
  Hora: 08.30 h

  - VIOLA
  Dia: 15/09/2017
  Hora: 08.30 h

  Les audicions tindran lloc en el Palau de les Arts Reina Sofia, siti en avinguda del Professor López Piñero, número 1, 46013 València.

  El lloc on es realitzaran les audicions serà la sala d'assaig d'orquestra de la planta 9.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.muv.ac/es/orquestra-de-la-comunitat-valenciana


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar