Detall

Professor/a de piano


 • Descripció

  Professor/a de piano


 • Organisme

  Xàtiva
  Alameda de Jaume I, 35
  Tel:962289800
  Fax:962289809


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que es disposa en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  B) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, o d'aquella altra que puga establir-se per llei.
  c) Estar en possessió de la titulació que habilite per a l'exercici del lloc al qual s'opta, o en condicions d'obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de la certificació expedida a este efecte per l'Administració competent en cada cas.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  D) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  E) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  F) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  G) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell mitjà de Valencià exigit com a requisit del lloc en la RPT d'este ajuntament, expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  H) No disposar d'antecedents penals per delictes sexuals (Reial Decret 1110/2015 d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals).

  Tots els sol·licitants hauran de reunir les condicions i requisits exigits en la convocatòria en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i així ho faran constar en estes.


 • Taxa ordinària

  26,70 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa haurà d'ingressar-se per mitjà de transferència bancària o directament en el compte que esta corporació té a Caixa Ontinyent i que és el següent: ES90/2045/6008/79/1100000524.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa:

  - Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, les quals hauran d'acompanyar amb la sol·licitud el certificat acreditatiu de tal condició.

  - Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en este procés es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Xàtiva.

  La instància haurà d'anar acompanyada amb els documents següents:

  - Fotocòpia del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.
  - Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu o equivalent del nivell mitjà de Valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  - Fotocòpia compulsada del justificant del deute dels drets de participació en el procés selectiu.
  - Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en el qual s'acredite que no es disposa d'antecedents penals per delictes sexuals.
  - Declaració responsable en què manifesten que reunixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, els quals hauran d'acreditar posteriorment, si s'escau, en el cas que resultaren seleccionats o seleccionades (document annex II).

  Els documents acreditatius de les circumstàncies i mèrits al·legats pels aspirants, es presentaran únicament pels aspirants aprovats en la fase d'oposició, dins del termini habilitat per a l'efecte. Sols s'admetran com a vàlids els mèrits documentalment justificats, obtinguts i computats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds que consta en esta base.

  La publicació de tots els anuncis relatius a este procés selectiu s'efectuaran únicament en el Tauler Electrònic d'Edictes Municipal i en la pàgina web de l'ajuntament (www.xativa.es)

  Les persones discapacitades, seran admeses en este procés en igualtat de condicions que els altres aspirants. Les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents en la plaça objecte d'esta convocatòria s'acreditaran, si és el cas, per mitjà de dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de ser emés i acreditat amb anterioritat a la formalització, si és el cas, del corresponent contracte o nomenament, ja que en cas contrari, impedirà la formalització d'este.


 • Lloc de presentació

  En el Registre electrònic General d'este Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de presentar la sol·licitud per algun dels mitjans que preveu esta llei, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic al Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qua han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la amb una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent, a l'efecte que el departament de Recursos Humans conega la interposició corresponent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://blog.xativa.es/2017/07/25/convocatoria-borsa-de-treball-de-professora-piano/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar