Detall

Oficial especialista (referència C02/17). Sector laboratoris d'instrumentació científica.


 • Descripció

  Oficial especialista (referència C02/17). Sector laboratoris d'instrumentació científica.


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes que estableix l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. També poden participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de
  vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Haver complit 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de Batxillerat, tècnica o tècnic o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que es complisquen els requisits que preveu l'article 4.3 de l'Orde EDU/1603/2009, de 10 de juny.. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  e) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despedit disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits enumerats en la base 2.1 hauran de complir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre fins al moment de la presa de possessió com personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  13,76 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exempts del pagament de la taxa establida:

  - Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció s'ha d'adjuntar certificat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite discapacitació igual o superior al 33 %.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Per al gaudi de l'exempció serà requisit que no hagen rebutjat, en el termini referit, oferta d'ocupació adequat ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. El certificat relatiu a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits que preveu la llei, s'ha de sol·licitar en l'oficina corresponent del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Quant a l'acreditació de les rendes, s'han d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en què s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents han d'adjuntar-se inexcusablement a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives (art. 17 de la Llei 50/1998).
  -Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial i disfrutaran d'una bonificació del 50 % els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per al gaudi de l'exempció s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova que preveuen l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Accés lliure

  La plaça forma part de l'oferta d'ocupació publicada en el DOCV de data 22 de juliol de 2016,de la qual ha sigut informada la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. La plaça estarà ubicada en el departament d'Agroquímica i Bioquímica.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen prendre part en aquestes proves selectives ho han de fer constar en instància disponible en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació següent:
  https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html, i en l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Serveis Generals), i que figura com a annex V a la present convocatòria.

  Les sol·licituds han d'acompanyar-se de:
  a) Fotocòpia del DNI. Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar han de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb què tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen. En cap cas el tràmit de pagament en l'oficina bancària serà substitutiu del tràmit de presentació esmentat en temps i forma de la sol·licitud.

  El personal aspirant per a l'emplenament de la seua sol·licitud ha d'observar les instruccions del revers de la instància i tindre en compte les puntualitzacions següents:
  En els tres primers apartats de les dades de la convocatòria correspon indicar:
  «1. Cos/escala o categoria»: oficial especialista.
  «2. Referència»: C02/17.
  «3. Forma d'accés»: L.

  - Les persones aspirants amb minusvalideses que vulguen sol·licitar adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis, ho han d'indicar en la sol·licitud en el requadre número 5, i és requisit, en aquest cas, acompanyar la instància del corresponent certificat acreditatiu del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent, a fi de fer efectiva, si és procedent, la petició esmentada.

  En l'apartat 20, «Dades a consignar segons les bases de la convocatòria», es farà constar:
  En el requadra A, l'idioma a què es referix la primera fase del quart exercici.
  En el requadre B, en quin idioma dels dos oficials de la comunitat autònoma, el valencià o el castellà, volen que se'ls proporcionen els textos dels exercicis del procés selectiu. Si no opten per cap dels dos, se'ls proporcionarà en qualsevol d'aquests, a elecció del tribunal.
  En el requadre C, les persones que tinguen dret a l'exempció o a la bonificació establida en la base 3.2, el tipus d'exempció que li correspon.


 • Lloc de presentació

  - En l'oficina principal del Registre General de la Universitat.
  - En les oficines auxiliars, situades a les secretaries de centre i a la seu d'Alacant.
  - A través dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

  La sol·licitud que es presente a través de les oficines de Correus ha d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat. En el sobre s'ha d'indicar l'adreça següent: Universitat d'Alacant, Servei de Selecció i Formació, carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar