Detall

ORDENANÇA


 • Descripció

  ORDENANÇA


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres Agrupacions Professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Estar en possessió del certificat d'escolaritat o equivalent o en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini per a la presentació d'instàncies. L'equivalència o l'homologació de títols haurà d'acreditar-se per mitjà de certificat expedit per l'administració educativa competent.
  d) Posseir capacitat funcional per a l'exercici de les tasques, i, en conseqüència, no patir malaltia o defecte físic que n'impedisca l'exercici.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  7,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen haurà de fer-se efectiu per mitjà de la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que facilita l'Ajuntament de Gandia i que es troba en la pàgina de l'Ajuntament (www.gandia.org) i el seu ingrés es realitzarà en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Documentació / Informació

  Per a ser admesos a les proves selectives, serà suficient que els aspirants manifesten en les instàncies que complixen cada una de les condicions exigides en estes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  Les instàncies per a prendre part en esta convocatòria es dirigiran a l'alcalde-president d'este ajuntament i es podrà utilitzar la instància model que facilitarà l'Ajuntament de Gandia (Oficina d'Informació) de forma gratuïta, així com en la web de l'Ajuntament.

  A les instàncies per a prendre part en esta convocatòria, el personal aspirant haurà de manifestar que complix tots i cada un dels requisits exigits en estes bases, i que es compromet a prestar el jurament o promesa a què es referix l'article 58.1.c) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

  A la instàncies, s'adjuntarà resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.org/web/guest/noticias?p_p_id=EXT_101_3_INSTANCE_Whd2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_EXT_101_3_INSTANCE_Whd2_struts_action=%2Fext%2Farticle_publisher%2Fview_content&_EXT_101_3_INSTANCE_Whd2_articleId=6391328&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar