Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  Xàtiva
  Alameda de Jaume I, 35
  Tel:962289800
  Fax:962289809


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  A) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

  B) Tenir complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, o d'aquella altra que puga establir-se per llei.

  C) Estar en possessió del títol de grau en Treball Social, diplomat universitari en Treball Social o equivalent, o en condicions d'obtenir-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

  En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant la certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  D) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques

  E) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.

  F) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública.

  G) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell mitjà de Valencià, expedit, homologat o convalidat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

  En tot cas l'homologació o convalidació haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant la resolució o certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas.

  H) No disposar d'antecedents penals per delictes sexuals (Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals).

  D'acord amb l'establit en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en el present procés selectiu seran admeses les persones discapacitades en igualtat de condicions que els altres aspirants. Les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria s'acreditaran, si escau, mitjançant dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofesional competent, que haurà de ser emès i acreditat amb anterioritat a la formalització, si escau, del corresponent contracte o nomenament, ja que en cas contrari, impedirà la formalització del mateix.

  Tots els sol·licitants hauran de reunir les condicions i requisits exigits en la convocatòria en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i així ho faran constar en les mateixes.


 • Taxa ordinària

  21,55 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés mitjançant transferència bancària o directament al compte que aquesta Corporació té en Caixa Ontinyent i que és el següent: ES90/2045/6008/79/1100000524.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les exempcions i bonificacions es regirán segons ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concurrència a proves selectives de personal de l'Ajuntament de Xàtiva vigent en eixe moment.


 • Places

  Descripció de les places

  Treballador/a Social, escala d'administración especial, SUBGRUP A2.


 • Documentació / Informació

  Instància acompanyada dels documents següents:
  -Fotocòpia compulsada del DNI, o del passaport, o targeta de residència.
  -Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.
  -Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu o equivalent del nivell mitjà de Valencià, expedit, homologat o convalidat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  -Fotocòpia compulsada del justificant de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu.
  -Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, havent d'acreditar-los posteriorment, si escau, en el cas que resultaren seleccionats o seleccionades (document annex II).

  A més, i preferentment en sobre tancat, acompanyarà a la instància la següent documentació:
  -Fotocòpia compulsada dels mèrits que s'al·leguen per a la seua valoració en el concurs, acompanyats de la documentació justificativa a l'efecte.
  -Llista en la què es relacionen tots els documents i mèrits aportats. (annex I)

  Aquests documents relatius a la fase de concurs caldrà presentar-los en un sobre tancat si ja estan compulsats, en cas contrari, s'hi haurà d'aportar original i còpia, per a compulsar-los i se dipositaran posteriorment dins del sobre.

  Les sol·licituds hauràn d'anar acompanyades dels documents acreditatius de circumstàncies i mèrits al·legats pels aspirants que seran objecte de valoració en el present procés selectiu. No es tindran en compte els mèrits i documents que no estiguen compulsats o que no queden degudament acreditats en tots els seus extrems dins del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  En cas de presentar-hi la sol·licitud per algun dels mitjans previstos en aquesta llei, les persones aspirants han de remetre un correu electrònic al Departament de Planificació i Gestió de Recursos Humans: personalrrhh@ayto-xativa.es, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d'una còpia de la instància presentada i segellada per l'organisme corresponent, a l'efecte que el departament de Recursos Humans conega la interposició corresponent.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.xativa.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar