Detall

Tècnic superior sanitari en Anatomia Patològica.


 • Descripció

  Tècnic superior sanitari en Anatomia Patològica.


 • Organisme

  Govern de Castella-la Manxa: Conselleria de Sanitat
  Av. de Francia, 4
  45071 Toledo
  Tel:925267099
  Fax:925267268


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat de jubilació forçosa establida legalment.
  b) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, o tindre reconegut aquest dret per norma legal.
  També podrà participar el cònjuge, o la parella de fet, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. Igualment, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent.
  d) No haver sigut separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.
  e) En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en l'apartat b), no trobar-se inhabilitats, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre, ni haver sigut separats, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  f) No posseir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria a què es pretenga accedir, siga quina siga la seua situació administrativa.
  g) No haver sigut condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual en els termes establits per l'article 13.5 en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil i d'acord amb el que disposa el Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  h) Abonar la taxa d'inscripció, llevat que se n'estiga exempt
  i) Estar en possessió del títol que es requereix en la convocatòria o en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, se n'haurà d'acreditar l'homologació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, o qualsevol altre òrgan de l'Administració competent per a fer-ho.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Accés lliure


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://sescam.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/oferta-de-empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.