Detall

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Simat de la Valldigna
  Plaça Constitucio, 1
  Tel:962810007
  Fax:962811984


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mínima que es determina reglamentàriament, per a hòmens 165 centímetres, i per a dones 160 centímetres.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B amb l'autorització BTP, així com el permís A què permet la conducció de motocicletes, tricicles i quadricicles de qualsevol cilindrada, kilowatt de potència o relació potència/p


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol requerit o equivalent requerit per a l'escala bàsica, categoria d'agent, en l'article 21 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana de policies locals i de coordinació dels policies locals de la comunitat valenciana o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres i barems d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'Orde de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, de 23 de novembre de 2005, pels quals s'estableixen els criteris mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic, publicada en el DOGV núm. 5.148, de 2 de desembre de 2005.
  d) Tindre complits 18 anys, i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari d'alguna administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques o les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls de cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es podrà efectuar en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament, o bé per transferència, per gir postal o telegràfic, adjuntant-ne a la instància el justificant, consignant el número de gir i assenyalant clarament a la convocatòria a què s'aspira.
  L'entitat bancària on es pot fer l'ingrés de les taxes és a CAIXABANK, en el compte bancari núm. ES22 2100 7395 8622 0002 5433.
  L'import dels drets d'examen i de creació de l'expedient per a cadascuna de les proves selectives, només es podrà tornar quan l'aspirant no siga admés al procés selectiu.


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen formar part d'aquesta convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant el model instància que es troba en l'annex II de les bases, dirigida a l'Alcaldia, en què faran constar que posseeiexen els requisits exigits.

  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
  a) Acreditació dels requisits per declaració responsable subscrita pel sol·licitant en el model oficial de sol·licitud en què es farà constar que es tenen tots els requisits exigits en les bases, acompanyada de la còpia compulsada del DNI, còpia compulsada del títol de Batxiller Superior, còpia compulsada del permís de conduir, certificació mèdica acreditativa de no patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions i certificació d'antecedents penals.
  b) Acreditació d'exempció, si és el cas, certificat o certificats que acrediten que s'ha superat la prova psicotècnica o físiques expressament homologades per l'IVASP, certificats que tindran una validesa d'un any en el cas de les proves psicotècniques i de quatre anys en el cas de la prova física des que es realitze, i eximirà l'aspirant durant aquest període de tornar a realitzar-les.
  c) El justificant acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen, de conformitat amb l'ordenança
  fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.simat.org/index.php/ajuntament/ocupacio-i-aedl


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar