Detalle Empleo Publico

Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16.

Codi SIA: 66254
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Titulació: estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura en Dret o el títol universitari oficial de grau més màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos d'advocats d'acord amb el que establix el disposició addicional 5a de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
Grup: A1
Nº Places totals: 2

Places

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seu. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura en Dret o el títol universitari oficial de grau més màster que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial que n'acredite l'homologació. 4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despedit disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes al seu estat l'accés a l'ocupació pública. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos d'abogats de la Generalitat, A1-02.

Etapa actual:

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data de publicació: 11-10-2019

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 3a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 19-09-2019

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 3r exercici

Data de publicació: 18-04-2019

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 11-04-2019

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 11-04-2019

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 12-03-2019

Modificació de la llista aprovats (fase d'oposició). Resolució de recursos

Data de publicació: 21-02-2019

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 21-02-2019

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions

Data de publicació: 16-11-2018

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 16-11-2018

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 09-11-2018

Nota informativa

Data de publicació: 06-11-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 16-10-2018

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 20-06-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 18-12-2017

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 02-10-2017

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano