Detall

Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16.


 • Descripció

  Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Oposició : (Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Titulació: estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura en Dret o el títol universitari oficial de grau més màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos d'advocats d'acord amb el que establix el disposició addicional 5a de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos d'abogats de la Generalitat, A1-02.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seu.
  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  3. Titulació: estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura en Dret o el títol universitari oficial de grau més màster que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial que n'acredite l'homologació.
  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despedit disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes al seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general tindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això marcaran amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  - S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de dirigir a la Direcció General de Funció Pública.

  Les persones que vulguen prendre part en aquestes proves selectives han d'emplenar la sol·licitud d'una de les formes següents:

  -Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex II i que els serà facilitat en les oficines públiques que s'enumeren en l'annex V, o en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  -Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: "Cos d'advocats de la Generalitat, convocatòria 6/16", Tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  - Sol·licitud presencial: les persones interessades han de presentar la sol·licitud en les oficines públiques que figuren enumerades en l'annex V, una vegada emplenada i abonada la taxa.

  També es poden presentar les sol·licituds en la forma que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  -Sol·licitud telemàtica: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través d'internet mitjançant la firma electrònica, una vegada emplenat el formulari i efectuat el pagament telemàtic de la taxa que fixa la base 5.
  No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no hagen sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66254 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar