Detall

Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/16.


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol universitari d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11


 • Requisits generals

  a) Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos a què es fa referència en el present apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com personal funcionari de carrera en el cos o escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de la mateixa llei.
  b) Estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i diposar del certificat que ho acredita.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general tindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això han de marcar amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això marcaran amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Torn de promoció interna en les seues tres modalitats: vertical, horitzontal i mixta.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de dirigir a la Direcció General de Funció Pública.

  Les persones que vulguen prendre part en aquestes proves selectives han d'emplenar la sol·licitud d'una de les formes següents:

  -Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex II i que els serà facilitat en les oficines públiques que s'enumeren en l'annex V, o en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

  -Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: "Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, Convocatòria 8/16", Tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  - Sol·licitud presencial: les persones interessades han de presentar la sol·licitud en les oficines públiques que figuren enumerades en l'annex V, una vegada emplenada i abonada la taxa.
  També es poden presentar les sol·licituds en la forma que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  -Sol·licitud telemàtica: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través d'internet mitjançant la firma electrònica, una vegada emplenat el formulari i efectuat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no hagen sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=66256 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar